Sökning: "inkluderande arbete i skolan"

Visar resultat 16 - 20 av 82 uppsatser innehållade orden inkluderande arbete i skolan.

 1. 16. Ett arbete som präglas av ständig oro och stor försiktighet : en kvalitativ socialpsykologisk studie om lärarnas erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Carina Björklund; Malin Jonsson; [2017]
  Nyckelord :teacher s response; poverty; teacher; student; self-esteem; bemötande; ekonomiskutsatthet; lärare; elev; självkänsla;

  Sammanfattning : Ett samhällsproblem i dagens Sverige är att allt fler familjer lever i ekonomisk utsatthet. Denna studie har sin utgångspunkt i termen relativ fattigdom som innebär att fattigdom ställs i relation till individens sociala kontext. LÄS MER

 2. 17. En inkluderande undervisning i religionskunskap : En empirisk studie om hur elever används som resurser på ett inkluderande sätt i religionsundervisningen på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Religionskunskap; inkludering; inkluderande undervisning; elever som resurser och religionsdidaktik.;

  Sammanfattning : I denna empiriska studie har det undersökts om hur elever inkluderas och används som resurser i religionsundervisningen. Inom det inkluderande perspektivet är eleverna delaktiga, aktiva och en del av undervisningen. Men för att detta ska ske måste lärarna planera en undervisning som bjuder in till att arbeta inkluderande. LÄS MER

 3. 18. Inkludering i praktiken - en fallstudie i en förskoleklass

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cathrine Ljungberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inkludering i praktiken – en fallstudie i en förskoleklassEtt forskningsområde inom inkludering som forskare lyfter vara intressant att forska vidare i är, fallstudier i skolan där man strävar efter att bli mer inkluderande. Specifikt efterlyser man studier där gynnsamma specifika faktorer och aspekter av ett inkluderande arbete tydliggörs. LÄS MER

 4. 19. En inkluderande religionsundervisning i ett mångkulturellt klassrum : En allmän litteraturstudie om undervisning i religionskunskapför årskurs F–3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Eriksson; [2017]
  Nyckelord :Religionsundervisning; religionskunskap; mångkulturell skola; inkludering och religionsdidaktik.;

  Sammanfattning : I den här allmänna litteraturstudien har det undersökts om hur lärare kan undervisa på ett inkluderande arbetssätt inom religionskunskapen och vilken syn elever har på religionsundervisningen i en mångkulturell skola. Problemet angrips utifrån olika synvinklar, både vilka fördelar en mångkulturell skola har men även vad som är utmaningarna för lärare och elever. LÄS MER

 5. 20. Under konstruktion - Om konstruktionen av sex och samlevnad i en grundskola

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ströander Venäläinen; [2017]
  Nyckelord :sex och samlevnad; sex och samlevnadsundervisning; konstruktion; grundskola; diskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur grundskollärare i årskurs 1-6 konstruerar kunskapsområdet sex och samlevnad i relation till utveckling av deras sex och samlevnadsundervisning. Jag har ställt mig följande frågor: (1) Hur ser konstruktionen av sex och samlevnadsämnet ut hos grundskollärare i årskurserna 1-6 under påbörjat utvecklingsarbete av sex och samlevnadsundervisningen?, (2) Vad kan påverka och forma dessa konstruktioner?, (3) Vad kan dessa konstruktioner skapa för verklighet? Frågorna har besvarats genom sex kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med personal på en svensk grundskola. LÄS MER