Sökning: "inkluderande arbete i skolan"

Visar resultat 6 - 10 av 82 uppsatser innehållade orden inkluderande arbete i skolan.

 1. 6. Religionsundervisning i det mångkulturella klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Leunora Mustafa; Gustaf Ledeby; [2019]
  Nyckelord :exkludering; heterogent samhälle; inkludering; klassrumsklimat; kristendomslära; mångkulturellt klassrum; religionskunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att med hjälp av forskning besvara frågeställningarna: Hur har det mångkulturella klassrummet förändrat religionsundervisningen? Vad säger forskningen om hur en som lärare bäst kan inkludera alla elever samt vilka problem kan deras skilda religiösa övertygelser ha för religionsundervisningen? Kunskapsöversikten är ämnad för lärarstudenter och redan verksamma lärare för att inspirera och uppmärksamma förändringar i religionsundervisningen. Ämnesrelaterade sökord har använts flitigt och texten genomsyras med forskning kring historiska förändringar inom religionsvetenskapen samt forskning kring det mångkulturella klassrummet. LÄS MER

 2. 7. ”Normkritik i all ära - men jag behöver en stark kille och ett par kreativa tjejer!”

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Kristel Nyman; Lisa Staaf; [2019]
  Nyckelord :normkritik; åsikter; genus; yrkesgymnasieskola;

  Sammanfattning : Skolan är en plats för utbildning, men tyvärr också en plats där det förekommer kränkningar och trakasserier gentemot personer som på något sätt inte passar in i samhällets normer. Ett sätt att angripa detta är att arbeta med normkritisk pedagogik. LÄS MER

 3. 8. Lärares uppfattningar om elevers erfarenheter i dagens religionsundervisning : En studie om lärares uppfattningar om valet av innehåll och deras uppfattningar om elevers erfarenheter i religionsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Skjevik; [2019]
  Nyckelord :Närområdesstudier; religionsundervisning; mångkulturalitet och inkludering.;

  Sammanfattning : I de samhällsorienterade ämnena i skolan arbetar elever med människors levnadsvillkor, alla människors lika värde och vikten av mångkulturalitet. Oavsett var i Sverige ska alla lärare arbeta mot samma mål i läroplanen. LÄS MER

 4. 9. Om speciallärarrollen inom matematikutveckling - med fokus på undervisa, utreda och utveckla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Annica Wåhlander; Jessica Feinberg; [2019]
  Nyckelord :Inkluderande undervisning; Intensivundervisning; lärmiljö; utveckla; utreda;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Feinberg, Jessica och Wåhlander, Annica (2019). Om speciallärarollen inom matematikutveckling – med fokus på undervisa, utreda och utveckla. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 10. Ett fritidshem för alla : En intervjustudie om fritidspersonals arbete med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; inclusive education; leisure-time center; compulsory school for pupils with learning disabilities; a school for all; inkludering; inkluderande arbetssätt; fritidshem; grundsärskola; en skola för alla;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur olika fritidshem arbetar med inkludering av elever som är inskrivna i grundsärskolan. I syftet ingår också att undersöka fritidspersonalens uppfattningar om de omständigheter som påverkar arbetet med inkludering samt hur samtliga elever i verksamheten påverkas av det inkluderande arbetssättet. LÄS MER