Sökning: "inkluderande arbetssätt"

Visar resultat 16 - 20 av 170 uppsatser innehållade orden inkluderande arbetssätt.

 1. 16. Hjälp! Jag förstår inte. : Hur skolor arbetar med SUM-elever på organisations- och gruppnivå.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Frida Thelenius; Hanna Bäckman; [2019]
  Nyckelord :specialundervisning; matematiksvårigheter; arbetssätt; inkludering; delaktighet.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få mer kunskap om hur skolor, på organisations- och gruppnivå, organiserar och genomför undervisning för att SUM-elever ska nå målen utifrån kunskapskraven i matematikämnet i slutet av årskurs 3. Studien presenterar tidigare forskning inom området specialpedagogik tillsammans med exempel på framgångsrika arbetssätt och undervisningsmetoder i mötet med elever i matematiksvårigheter. LÄS MER

 2. 17. Nyanlända elevers inkludering i fritidshemspedagogisk verksamhet : En studie baserad på fritidspedagogers arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annabella Saka; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända elever; fritidshem; inkluderande arbetssätt; språk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidspedagogers arbetssätt med inkludering av nyanlända elever på fritidshemmen. Jag har valt följande frågeställningar: Hur beskrivs inkludering utifrån fritidspedagogernas perspektiv och hur kan detta arbete utvecklas? På vilket/vilka sätt arbetar fritidspedagogerna med inkludering och i samverkan med nyanlända elevers vårdnadshavare? Hur beskriver fritidspedagogerna ett inkluderande arbetssätt utifrån de språksvårigheter som föreligger? Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod i form av en semistrukturerad fokusgruppsintervju, där fyra verksamma fritidspedagoger deltog i forskningsstudien. LÄS MER

 3. 18. Barn i koncentrationssvårigheter : En intervjustudie hur förskollärare och specialpedagoger bemöter och inkluderar barn i koncentrationssvårigheter i förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Moa Karlsson; Teresa Rotulo; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; koncentrationssvårigheter; bemötande; inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om hur förskollärare och specialpedagoger arbetar för att bemöta och inkludera barn i koncentrationssvårigheter i förskola och förskoleklass. Undersökningen bestod av en kvalitativ intervju där Teresa intervjuade fyra förskollärare och två specialpedagoger i förskoleklass och Moa tre förskollärare och två specialpedagoger med inriktning mot förskolan. LÄS MER

 4. 19. Talets Gåva : En observations- och intervjustudie om hur förskollärares förhållningssätt kan påverka barns talspråksutveckling

  M1-uppsats,

  Författare :Ingela Lindblad; Malin Simgren; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; Kvalitativa Intervjuer; Observationer; Sociokulturellt Perspektiv; Samspel; Kommunikation;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tillbringar de flesta små barn i Sverige en stor del av sin vakna tid på förskolan, vilket gör att verksamheten har en betydande roll i barns liv. Trots långa, stressiga dagar måste förskollärare finna sätt att undervisa på, så att barn i förskolan får tid och stöd till att utveckla deras talspråk. LÄS MER

 5. 20. Inkludering och barn i behov av särskilt stöd i förskolan : En kvalitativ studie utifrån förskollärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Hanna Svensson; [2019]
  Nyckelord :inclusion; children in need of special support; environment design; resources; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; miljöns utformning; resurser;

  Sammanfattning : The purpose of the present study is to investigate preschool teachers' perceptions about how they work with responding to children in need of special support as part of the preschool's inclusion work. The study further includes what resources are available in the preschool to make the best possible for children in need of special support. LÄS MER