Sökning: "inkluderande lekmiljö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden inkluderande lekmiljö.

  1. 1. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
    Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

    Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER