Sökning: "inkludering elever autism skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden inkludering elever autism skolan.

 1. 1. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever med AST i matematikundervisning : En litteraturöversikt av undervisningsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Daniel Hagström; Dennis Jönsson; Isak Petersson; [2022]
  Nyckelord :undervisningsstrategier; inkludering; autismspektrumtillstånd; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen med utbildningen, trots detta är det en stor andel grundskoleelever med autism som inte når kunskapsmålen i matematik. Syftet med följande litteraturöversikt är att presentera undervisningsstrategier som främjar inkludering i matematikundervisning för elever med autismspektrumtillstånd (AST). LÄS MER

 3. 3. Inkluderingsarbete för elever med autismspektrum (AST) i fritidsverksamheten : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Josefin chamoun; [2021]
  Nyckelord :Autism; AST; inkludering; arbetssätt; fritidshem; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Elever skall oavsett olikheter känna sig inkluderade i fritidshemsverksamheten. Elever med autism som finner utmaningar i det sociala samspelet är de som hamnar utanför. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med AST-elever för att de ska inkluderas i fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 4. 4. "Vi kommer ju framåt för att alla är olika" : En kvalitativ studie om hur vårdnadshavare till barn med autism upplever samarbetet med skolan och skolans arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Hampus Fred; Louisa Nordmark; [2021]
  Nyckelord :autism; vårdnadshavare; förståelse; anpassningar; samarbete; inkludering;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt hur vårdnadshavare till barn med autism upplever samarbetet med skolan samt vilka aspekter av skolans arbete med och stöttning av deras barn som de upplever som positiva eller negativa.  Som bakgrund till vår studie har vi utgått från debattinlägg om ämnet och en rapport som kartlagt anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) i Uppsala län. LÄS MER

 5. 5. Delaktighet hos elever med ASD ur föräldrars, lärares och arbetsterapeuters perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Miriam Gällring; Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :inkludering; barn; skolan; autism; socialt deltagande;

  Sammanfattning : En procent av befolkningen har autismspektrumstörning (ASD). Diagnosen innebär svårigheter inom social kommunikation och socialt samspel, samt att ha begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Alla elever mår enligt Salamancadeklarationen bäst av att vara en del av den vanliga skolmiljön. LÄS MER