Sökning: "inkludering fria leken"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden inkludering fria leken.

 1. 1. “Jag tycker inte det är roligt att dom säger mjau” : En studie om inkludering, exkludering och förskollärarnas agerande i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Björnrup; Maria Persson Alonso; [2021]
  Nyckelord :exclusion; free play; preschool teacher; inclusion; peer culture; interplay; preschool; kindergarten; children; exkludering; fri lek; förskollärarens roll; inkludering; kamratkultur; lekens betydelse; samspel; förskola; barn;

  Sammanfattning : I Läroplan för förskolan, Lpfö 18 (2018) beskrivs leken som grundläggande för barns lärande, utveckling och välbefinnande. Däremot uttrycks det inte i läroplanen hur begreppen inkludering och exkludering bör kopplas till barns lek samt hur detta kan prägla såväl barngruppen som leken. LÄS MER

 2. 2. ”Vad vi säger, vad vi gör, det speglar ju sig på barnen” : En kvalitativ studie om fyra förskollärares beskrivningar av att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Tilda Averin; [2021]
  Nyckelord :Basic values; Equality; Equality perspective; Gender; Free play; Preschool teacher; Didactics; Värdegrund; Jämställdhet; Jämställdhetsperspektiv; Genus; Fri lek; Förskollärare; Didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån en didaktisk teori jämföra hur fyra förskollärare beskriver att de tillämpar förskolans värdegrund i den fria leken, med särskilt fokus på jämställdhet. Till syftet har följande två frågeställningar konkretiserats; Hur beskriver förskollärare att de inkluderar ett jämställdhetsperspektiv i den fria leken? och Vilka utmaningar lyfter förskollärare gällande att inkludera ett jämställdhetsperspektiv i den fria leken?. LÄS MER

 3. 3. Alla får vara med : Förskollärares uppfattningar om den fria leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Bång; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; free play; inclusion; peer culture; strategies; Exkludering; fria leken; inkludering; kamratkultur; strategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare beskriver barns strategier i den fria leken. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer och fenomenografisk analysmodell fick jag svar på mina frågeställningar. Det insamlade materialet har analyserat och diskuterats ifrån Corsaros teori och begrepp. LÄS MER

 4. 4. ”-Jag vill vara med!” : En kvalitativ studie om inkludering och exkludering i barns fria lek på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Stephanie Rogebjer Hagenhed; Angelica Olsson; [2021]
  Nyckelord :Inkludering; Exkludering; Förskola; Tillträdesstrategier; Försvar av lekutrymme; Observation; Intervju; Barndomsociologi;

  Sammanfattning : I denna studie har syftet varit att undersöka hur barn inkluderas och exkluderas i den fria leken på förskolan. Observationer av barn i den fria leken och intervjuer med förskollärare och barnskötare har genomförts för att få svar på forskningsfrågorna som handlar om hur barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken och varför, hur pedagoger uppfattar att barn inkluderar och exkluderar varandra i den fria leken samt hur pedagoger arbetar för att främja inkludering/förebygga exkludering i den fria leken. LÄS MER

 5. 5. “Det är klart jag ska ha någon att vara med” : Elevernas möjligheter till deltagande i den fria leken, utifrån fritidslärares upplevelser.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Tåqvist; Fanny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Exkludering; fria leken i fritidshem; fritidslärares uppfattning; inkludering; möjligheter till deltagande; strategier; upplevelser.;

  Sammanfattning : Elevernas möjligheter till deltagande blir påverkat av deras sätt att inkludera och exkludera    varandra i leken. Enligt Öhman (2012), Öhman (2006) och Bliding (2004) ses inkludering och speciellt exkludering som något vanligt och förekommer ofta i elevers relationsarbete, sampel och lekar, där Öhman (2012) även påstår att pedagoger kan ha svårt att veta hur de ska hantera exkluderande situationer. LÄS MER