Sökning: "inkludering i skolan"

Visar resultat 11 - 15 av 542 uppsatser innehållade orden inkludering i skolan.

 1. 11. Vilka arbetssätt kan vara språk- och kunskapsutvecklande för nyanlända elever i grundskolans yngre år?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Soror Alatar; Liridona Ibraj; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Interaktion; Kunskapsutveckling; Modersmålsundervisning; Nyanlända elever; Sociokulturellt perspektiv; Språkinlärning; Språkutveckling; Stöttning; Transspråkande;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten fokuserar på att undersöka faktorer som påverkar nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling i skolor. För att besvara vår frågeställning har vi genomfört systematiska sökningar. Materialet består av 10 vetenskapliga artiklar, en granskning från Skolinspektionen samt artiklar från Skolverket. LÄS MER

 2. 12. Tolkningar och översättningar av en skolreform om särskilt stöd och tidiga insatser : En intervjustudie med lärare och specialpedagoger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Åsa Snäll Vestin; [2020]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; stödinsatser; policy enactment;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur en nyligen införd skolreform påverkade lärares och specialpedagogers vardagliga arbete i skolan. Reformen benämns som garantilagen för tidiga insatser på lågstadiet och infördes juli 2019. LÄS MER

 3. 13. Organisering, samverkan och undervisning i nyanlända elevers lärmiljöer : Specialpedagogers roll i den svenska skolans gränsöverskridande ambitioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Angelica Danielsson; Linnéa Ström; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; interkulturalitet; mångfald; normer; samverkan; specialpedagogiskt stöd; tillgängligt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera rektorers, specialpedagogers samt lärares erfarenheter och strategier beträffande inkludering av nyanlända elever i undervisningen. Studien undersökte således rektorers, specialpedagogers samt lärares uppfattningar och upplevelser av organisation, tillgängligt lärande samt specialpedagogisk samverkan rörande nyanlända elever. LÄS MER

 4. 14. Att kompensera för ickeinkluderande medborgarskapsundervisning med interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ellen Kasimir; Kërcovare Veliu; [2020]
  Nyckelord :Medborgarskap; Interkulturell kompetens; Identitet; Språk; Medborgerlig bildning;

  Sammanfattning : Syftet med kunskapsöversikten är att sammanställa kunskap om rollen som lärarens interkulturella kompetens spelar i samhällskunskapsämnets medborgarfostrande uppdrag. Genom att belysa medborgarfostrande uppdraget som skolan har, identitet och språk samt interkulturell kompetens påverkan på inkludering redogör denna kunskapsöversikt för forskningen som finns inom ämnet. LÄS MER

 5. 15. Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Angela Ellewéus; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; Svenska som andraspråk; Svenska; Systemteori;

  Sammanfattning : Ellewéus, Angela (2020). Svenska och svenska som andraspråk ur ett inkluderingsperspektiv. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Denna studie skulle kunna ge användbara specialpedagogiska implikationer. LÄS MER