Sökning: "inkludering i skolan"

Visar resultat 11 - 15 av 563 uppsatser innehållade orden inkludering i skolan.

 1. 11. När hjärnan arbetar annorlunda : En systematisk litteraturstudie om forskningsresultaten av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Matilda Engström; Erik Petersson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; autismspektrumtillstånd; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka svårigheter och positiva effekter av att inkludera elever med autismspektrumtillstånd (AST) i grundskolan. Studien är en systematisk litteraturstudie som hämtat sitt material genom en databasundersökning i ERIC. LÄS MER

 2. 12. En inkluderande skola : Lärares syn och arbetssätt för att inkludera elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Natalie Palm Bexbom; Ida Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; elever i behov av särskilt stöd; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka tio lågstadielärares syn på, samt arbetssätt med elever som är i behov av särskilt stöd och hur elever inkluderas i skolan. Studien grundades på kvalitativa intervjustudier med tio verksamma lärare i årskurserna F- 3. LÄS MER

 3. 13. Främjande av skolnärvaro hos elever med hemmasittarproblematik i grundskolans senare år : en systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Karl Ardeberg; [2020]
  Nyckelord :Early school leaving; ESL; school dropout prevention; school motivation; linguistic availability; KASAM; Hemmasittare; problematisk frånvaro; närvarohöjande åtgärder; motivation i skolarbetet; språklig tillgänglighet; KASAM;

  Sammanfattning : Nedanstående systematiska litteraturstudie är en studie av forskning rörande hemmasittarproblematik i grundskolans senare skolår. Syftet för studien är att genom en systematisk litteraturstudie undersöka vilka arbetssätt och förhållningssätt som aktuell forskning lyfter fram som framgångsfaktorer för att bryta hemmasittarproblematik och främja närvaro och motivation hos elever i grundskolans senare år i riskzon för permanentad frånvaro och utebliven gymnasiebehörighet. LÄS MER

 4. 14. Motverka och bemöta extremism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Björn Lidén Van Riessen; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Extremism; Inkludering; Intolerans; Marginalisering; Radikalisering; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka samhällskunskapslärarens roll i det proaktiva arbetet mot extremism, samt tillvägagångssätt i bemötande av intolerans från elever i förhållande till lärarens demokratiska uppdrag. Detta konkretiseras i två frågeställningar där den ena fokuserar på det förebyggande arbetet medan den andra redogör för bemötandet. LÄS MER

 5. 15. Ett integrerat respektive segregerat förhållningssätt i skolan : En jämförande textanalys av kurslitteratur i specialpedagogik för grundskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jennie Ejner; Elin Norén; [2020]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; kurslitteratur och elever;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap och större förståelse för hur ett integrerat och segregerat förhållningssätt belyses i kurslitteratur i specialpedagogik för grundlärarutbildningen f-6 utifrån en jämförande studie. Metoden utgörs av en textanalys där fyra böcker i specialpedagogik för lärare i en mellanstor stad i Sverige analyseras och jämförs. LÄS MER