Sökning: "inkludering i skolan"

Visar resultat 16 - 20 av 542 uppsatser innehållade orden inkludering i skolan.

 1. 16. Extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet.En studie om tre musiklärares arbete med och förhållningssätt till extra anpassningar och särskilt stöd i musikämnet på mellan- och högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Elin Quiceno Andersson; [2020]
  Nyckelord :extra anpassningar; funktionsnedsättningar; inkludering; musikundervisning; specialpedagogik; särskilt stöd; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; extra adaptations; disabilities; inclusion; music education; special education; special support; educational science; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka musiklärares förhållningssätt till extra anpassningar och vilka metoder de använder för att göra undervisningen begriplig för alla elever. Arbetet syftar även till att ta reda på om de intervjuade musiklärarna i studien upplever att de får den hjälp de behöver i sitt arbete med extra anpassningar och särskilt stöd. LÄS MER

 2. 17. Utmaningar med inkluderande arbete i matematikundervisning, för elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Karlsson; Viktoria Fleron Vilsmyr; [2020]
  Nyckelord :Anpassad; Exkludering; gymnasiet; Upper Secondary; Individualisering; Inkludering; intergrering; matematiksvårigheter; specialpedagogik; särskilt stöd; undervisning;

  Sammanfattning : I denna literaturstudie undersöks forskningsfrågan Vilka utmaningar finns det med inkluderande arbete i matematik för elever i behov av särskilt stöd? Syftet med litteraturstudien är att få en överblick över de utmaningar som finns för elever med matematiksvårigheter vid inkludering i helklassundervisning i matematik. I litteratursökningen har processen utgått både från nationell och internationell forskning inom detta område för att få en bred bild över det inkluderande arbetet i skolan och dess variation. LÄS MER

 3. 18. Utomhuspedagogikens natur- en kvalitativ studie om hur lärare i årskurserna 1-3 använder naturen som ett utvidgat klassrum.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sofie Larsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; upplevelser; sinnen; inkludering; exkludering; motorik; hälsa; lärande; utveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolan ska vara en likvärdig plats för eleverna att främja sociala relationer, kunskap och eget ansvar. Vidare ska skolan bidra till elevernas möjlighet till utveckling och lust att lära (Skol- verket, 2018). LÄS MER

 4. 19. Inkludering i ämnet religionskunskap i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josef Ahmad; Haris Alihodzic; [2019]
  Nyckelord :Religionskunskap; inkludering; inkluderande undervisning; delaktighet; likvärdighet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; grundskola;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker elever respektive lärares upplevelser av inkludering inom ämnet religionskunskap i den svenska grundskolans senare år. Undersökningen baseras på en kvalitativ studie som riktar sig till ämneslärare i religionskunskap samt en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som riktar sig till elever i högstadiet. LÄS MER

 5. 20. Establishing requirements for a gamified digital math tool in a South African township primary school : A case study based on gamification and interaction design

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emelie Bergström; Aleks Durowicz; [2019]
  Nyckelord :Interaction design; gamification; digital education; South African education; resource distribution;

  Sammanfattning :  This project is based on the desire to increase the understanding and knowledge of digital resource usage within the math education in South African townships. Digital education is considered to facilitate solutions for current shortcomings, yet knowledge and experience of the local circumstances are vital for successful implementation. LÄS MER