Sökning: "inkludering-exkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet inkludering-exkludering.

 1. 1. "Ansökan om personlig assistans avslås därmed i sin helhet" : En kvalitativ dokumentstudie om motiveringar i LSS-bedömningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Sofia Edén; Amanda Bravo; [2022]
  Nyckelord :LSS; qualitative document analysis; disability; LSS; kvalitativ dokumentstudie; funktionsnedsättning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie har varit att med utgångspunkt i LSS-bedömningar studera hur enskildas rätt till insatser förhandlas, och kan ses i relation till lag, förarbeten samt Agenda 2030, Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt Uppsala kommuns program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning. För att besvara syftet har utredningar och prejudicerande domar analyserats genom kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. ”Vi vuxna måste inte bara vara närvarande, utan även härvarande” : En studie om förskollärares arbetssätt och förhållningsätt för att främja relationsbyggande och gemenskap i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Miriam Erkapers; Susanne Lindh; [2022]
  Nyckelord :kamratkultur; förskollärare; inkludering; exkludering; gemenskap; stöttning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare arbetar med att främja barns relationer i förskolan och hur de ser på sitt uppdrag utifrån läroplan för förskolan. Vi undersöker även hur förskollärare tolkar barns relationsbyggande under fri lek, i termer av inkludering och exkludering. LÄS MER

 3. 3. Må bra på heltid! : En studie om bemanningsanställdas upplevda välmående i den svenska ekonomisektorn.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Rashad Lazem; Patrik Brindstedt; Mattias Nordström; [2022]
  Nyckelord :wellbeing; temporary agency worker; subjective wellbeing; effort-reward imbalance model; control-demand-support model;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: Vilka arbetsfaktorer anser personer anställda genom bemanningsföretag påverka deras välmående och varför? Hur skiljer välmående sig mellan deltid- och heltidsanställda inom bemanningsföretag i förhållande till identifierade arbetsfaktorer? Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka det upplevda välmåendet hos personer som är anställda genom bemanningsföretag i ekonomisektorn samt vilka faktorer som har en påverkan på det upplevda välmåendet. En jämförelse kommer att göras mellan personer som arbetar heltid och de som arbetar deltid via ett bemanningsföretag. LÄS MER

 4. 4. Elever med läs- och skrivsvårigheters röster och pedagogers erfarenheter av  specialpedagogisk undervisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Helén Johansson; Helen Pehrsson; [2022]
  Nyckelord :Elevers röster; erfarenheter; inkludering-exkludering; läs- och skrivsvårigheter; pedagogers röster; specialpedagogisk undervisning; särskilt stöd; utmaningar;

  Sammanfattning : Att vara lärare idag är ett svårt och mångfacetterat uppdrag. Det finns ett ökat krav på ett inkluderande förhållningssätt och att anpassa undervisningen efter alla elevers behov och förutsättningar. LÄS MER

 5. 5. Den exkluderande inkluderingen? : Livsberättelser från sju före detta elever i resursskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Engström; Sofia Gylén; [2021]
  Nyckelord :inkludering; livsberättelser; resursskola; stöd; unga vuxna; övergångar;

  Sammanfattning : Inkludering är ett centralt begrepp i specialpedagogiken. Förutsättningar att utgå från varje individs behov och förutsättningar gör att inkluderingsidealet kan uppfattas som ett svåruppnåeligt ideal i dagens skola. LÄS MER