Sökning: "inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 3420 uppsatser innehållade ordet inkludering.

 1. 1. Det är inne att vara ute - Om utomhuspedagogik på fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Annie Bäck; Linn Verdin; [2023-10-26]
  Nyckelord :utomhuspedagogik; fritidshem; rörelse; motivation; lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Intresset för att vistas ute i skog och mark har de senaste åren ökat i befolkningen men vi upplever att det i många fritidshem är svårt att fånga elevernas intresse och motivera dem till utevistelse. Därför tyckte vi att det skulle vara intressant att genomföra en studie med syftet att undersöka fritidslärares uppfattningar och praktiserande av utomhuspedagogik samt jämföra hur verksamheten bedrivs i två fritidshem med olika profiler, en traditionell profil och en utomhusprofil. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en inkluderande verksamhet för alla barn i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Edwin Lindqvist; Durim Bublica; [2023-10-26]
  Nyckelord :Inkludering; Anpassningar; Delaktighet; Barns behov; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger på olika fritidshem beskriver att de arbetar med inkludering och tillgängliga lärmiljöer ur ett specialpedagogiskt perspektiv samt ur ett fritidspedagogiskt perspektiv. Studiens syfte uppnås med hjälp av följande frågeställningar som enbart har ställts till grundlärare i fritidshem: • Hur beskriver fritidshemspersonalen att de arbetar i verksamheten för att inkludera alla barn med utgångspunkt i alla barns behov? • Hur beskriver fritidshempersonalen att de arbetar för att göra lärmiljön tillgänglig för alla barn? Studien har sin teoretiska utgångspunkt i barndomssociologin, där vi ansåg att barnperspektivet kunde förhålla sig till vårt syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Inkludering på fritidshemmet – En spricka mellan ideal och verklighet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :David Gustafsson Cunha; Johan Fredriksson; [2023-10-24]
  Nyckelord :inkludering; fritidshem; lärare i fritidshem; specialpedagogik; samverkan; elevassistent;

  Sammanfattning : I takt med att antalet anställda elevassistenter ökar i de svenska skolorna förs forskning fram som poängterar riskfaktorer med att primärt använda elevassistenter för att ansvara över den pedagogiska undervisningen för elever i behov av särskilt stöd under den obligatoriska skoltiden. Elevassistentens otydliga ansvarsroll visar sig försvåra det inkluderande arbetet i skolan och påverkar den sociala delaktigheten för de elever som har ett särskilt stöd av elevassistent. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Wiking Melinder; Margaretha Malmström; [2023-10-23]
  Nyckelord :Fritidshem; Specialpedagogik; Inkludering; Elever; Stödinsatser;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien har varit att undersöka hur de organisatoriska, pedagogiska, fysiska och kunskapsmässiga förutsättningarna för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd på fritidshemsverksamhet ser ut på skolor i två olika socioekonomiska områden. Vi ville ta reda på om lärare verksamma i fritidshem känner att de har förutsättningarna som behövs för att bedriva en verksamhet där alla elever inkluderas. LÄS MER

 5. 5. En förskola för alla En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar av inkludering och inkluderande arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Lindh; Emma Mossberg; Felicia Fogelström; [2023-10-19]
  Nyckelord :Förskola; inkludering; uppfattningar; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar av inkludering och ett inkluderande arbetssätt. Förskolan är en plats för alla barn oavsett förutsättningar och alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Utbildningen ska präglas av alla barnens lika rätt till inflytande och delaktighet. LÄS MER