Sökning: "inklusion i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden inklusion i skolan.

 1. 1. AlphaZero to Alpha Hero : A pre-study on Additional Tree Sampling within Self-Play Reinforcement Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Fredrik Carlsson; Joey Öhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In self-play reinforcement learning an agent plays games against itself and with the help of hindsight and retrospection improves its policy over time. Using this premise, AlphaZero famously managed to become the strongest known Go, Shogi, and Chess entity by training a deep neural network from data collected solely from self-play. LÄS MER

 2. 2. Textsamtal i grundskolans tidigare år : En litteraturstudie om texstamtalets betydelse för elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Matilda Eklund; [2018]
  Nyckelord :textsamtal; läsförståelse; motivation; läsintresse; lärares roll; elevers erfarenhet;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien är att granska vad forskning säger om textsamtalets betydelse samt hur lärare kan påverka elevers läsförståelse i grundskolans tidigare år. Studien kommer också besvara vilken innebörd elevers läsintresse och motivation har för textsamtal. LÄS MER

 3. 3. KAN UNGDOMARS STILLASITTANDE MINSKAS GENOM INTERVENTIONER I SKOLAN?En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Karl Edlund; Mattias Johansson; [2017-06-27]
  Nyckelord :Ungdomars hälsa; stillasittande beteende; skolbaserad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund:Dagens samhälle ställer lägre krav på aktivitetsnivå för överlevnad vilket gör att allt fler barn och vuxna tillbringar sin tid med stillasittande aktiviteter. Stillasittande är en av riskfaktorerna för bland annat övervikt, diabetes typ 2, kardiovaskulära sjukdomar och mortalitet. LÄS MER

 4. 4. Kontinuerligt lärande förhållbara förbättringar : En fallstudie i hur miljöförbättringsarbete kanbelysa det lärande som sker hoselinstallatörsföretag som arbetar efter konceptetständiga förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Ellinor Brorsson; Michaela Bartoletti; [2017]
  Nyckelord :Continuous improvements; learning for sustainable development; strategic environmental work; experience-based learning; discrepancy; democracy; pragmatism; Ständiga förbättringar; lärande för hållbar utveckling; miljöstrategiskt arbete; erfarenhetsbaserat lärande; diskrepanser; demokrati; pragmatism;

  Sammanfattning : Förväntan på att företag arbetar aktivt med att minska sin miljöpåverkan växer sig större för var dag. Med en miljöcertifiering kan företag visa sig ansvarsfulla inför sina intressenter och chanserna för en säkrad plats på framtidens marknad kan öka. LÄS MER

 5. 5. Läsförståelse i grundskolans tidiga år : Undervisningens och lärarens betydelse för en god utveckling av läsförståelse

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Dahl; [2017]
  Nyckelord :Läsförståelse; undervisning; undervisningsmetoder och lärarens betydelse.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är nyckeln till framgång i skolan och en avgörande kompetens för att individen ska kunna fungera i ett kunskapssamhälle som vårt. I PISA-undersökningen från 2012 framkom det att svenska elevers läsförståelse har försämrats markant i jämförelse med tidigare år. LÄS MER