Sökning: "inkomstskattelagen"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet inkomstskattelagen.

 1. 1. Överlåtelser av aktier till anställda - En kritisk analys av anställdas direkta och indirekta aktieförvärv i ljuset av neutralitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jens Ödman; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; aktieöverlåtelser; neutralitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Transferring shares to employees is a common, and sometimes necessary, measure to expand or adjust the ownership in a company and in the long run, for the company to be able to continue to operate in a successful way. Possible advantages of transferring shares to employees are that they often possess good understanding about the company in which they operate. LÄS MER

 2. 2. Skatterätt Fast driftställe : Ska jag beskattas i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; André Rassmusen; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fast driftställe; OECD; BEPS; Inkomstskattelagen; verksamheter av förberedande eller biträdande art;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där globaliseringen numera är ett faktum och internationell handel är vanligt förekommande även för privatpersoner. Staterna förändras och ekonomierna utvecklassamtidigt som det är blir vanligare för bolag att bedriva verksamheter i flera olika länder. LÄS MER

 3. 3. Unionen och Avdraget - En granskning av koncernavdragets förenlighet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Björn Jansson; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Koncernavdraget ger ett svenskt moderbolag rätt att under vissa omständigheter göra avdrag för en förlust som uppstått i ett helägt utländskt dotterbolag. Bakgrunden till koncernavdragets införande är rättsfallet Marks and Spencer. LÄS MER

 4. 4. Verksam i betydande omfattning - En utredning om rekvisitets innebörd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dennis Zotterman; [2019]
  Nyckelord :Fåmansbolag; Fåmansföretag; 3:12-regler; Verksam i betydande omfattning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rekvisitet ”verksam i betydande omfattning” återfinns i bland annat 57 kap. 4 § inkomstskattelagen och är vagt formulerat. Den här uppsatsen har som syfte att utreda och analysera rekvisitets innebörd. LÄS MER

 5. 5. Förutsebarhet i skatterättsliga internprissättningsfrågor. Särskilt med anledning av så kallade kompensationsinvändningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Hillström; [2018-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om internprissättning i allmänhet och så kallade kompensationsinvändningar i synnerhet. Begreppet kompensationsinvändning har kommit att bli ett rättsligt begrepp i skatteprocesser som rör internprissättningsmål. LÄS MER