Sökning: "inkomstskattelagen"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet inkomstskattelagen.

 1. 1. Korrigering av gränsöverskridande transaktioner - Om korrigeringsregelns restriktiva inverkan på etableringsfriheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Mårtensson; [2021]
  Nyckelord :Korrigeringsregeln; transfer pricing; etableringsfrihet; ekonomisk intressegemenskap; internprissättning; proportionalitet; proportionalitetsprincipen; inkomstskattelagen; fördraget om europeiska unionens funktionssätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Among other rules, the income tax law statues the correction rule. The correction rule is an implementation of the arm’s length principle prescribed by the OECD transfer pricing guidelines. LÄS MER

 2. 2. Hybrida missmatchningar i ATAD 2 och dess implementering i svensk rätt - Förenligt med etableringsfriheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hanna Rundh; [2021]
  Nyckelord :ATAD2; Hybrida missmatchningar; Hybrid mismatches; International tax law; Skatterätt; EU; OECD; Etableringsfriheten; Freedom of establishment; Svensk rätt; Inkomstskattelagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In an attempt to prevent tax evasion caused by tax planning through hybrid mismatches that lead to tax bases erosion in countries, the European Commission adopted the directive ATAD 2. Unlike ATAD 1, ATAD 2 aims at different payments, not just interest payments, and third countries, not just member states of the EU. LÄS MER

 3. 3. Koncernintern resultatutjämning och värdeöverföringar – En studie om kravet på värdeöverföring vid koncernbidrag i förhållande till skattemässig neutralitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Eckerbom; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; associationsrätt; värdeöverföring; koncernintern resultatutjämning; koncernbidrag; tax equalization; group contribution; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk skatterätt beskattas varje aktiebolag var för sig enligt principen om det enskilda skattesubjektet. Det finns emellertid undantag till denna huvudregel, för att tillmötesgå skattemässig neutralitet för koncerner. Koncernbidragsreglerna i 35 kap. LÄS MER

 4. 4. Redogörelse för under vilka förutsättningar delägare iCFC-bolag kan undantas från beskattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik; Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Malin Gatby; Estelle Holmberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med anledning av att delägare tenderar att placera bolag i lågskatteländer för att undgå eller minska sin skattebörda, har så kallade CFC-regler införts i den svenska lagstiftningen. Dessa regler återfinns i kapitel 39a i Inkomstskattelagen och syftar till att förhindra eller försvåra skatteplanering med lågbeskattade utländska juridiska personer. LÄS MER

 5. 5. Kvalificerade andelar i fastighetsförvaltande fåmansföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emily Strömbeck; [2020]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; fastighetsförvaltning.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens regler om beskattning av fåmansföretag härstammar från 1990 års skattereform. För att undvika att ägare till fåmansföretag avstod från att ta ut lön och istället tillgodogjorde sig upparbetad ersättning genom utdelning eller realisationsvinst infördes speciella skatteregler. LÄS MER