Sökning: "inlärarspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet inlärarspråk.

 1. 1. ”Frågan är om eleven i huvudsak följer skriftspråkets normer?” : Sve-lärares bedömning av sva-elevers ”språk och stil” i det nationella provets delprov C i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anna Björnheden; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; gymnasieskolan; bedömning; språksyn; sva-diskurs;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur svensklärare bedömer samt hur de resonerar kring sva-elevers språk och stil i det nationella provets skriftliga delprov på gymnasiet. Följande två frågeställningar har ställts: Hur bedömer sve-lärare sva-elevers texter utifrån kriteriet “språk och stil” - individuellt och i en sambedömning? Hur resonerar bedömarna? Utgångspunkten har varit att gruppindelning av elever med ett andraspråk är svårt och att det finns olika inriktningar eller diskurser (Hedman & Magnusson, 2018) inom forskningsfältet svenska som andraspråk som har olika lösningar på hur ämnet skall organiseras. LÄS MER

 2. 2. ”Frågan är om eleven i huvudsak följerskriftspråkets normer?” : Sve-lärares bedömning av sva-elevers ”språk och stil” i det nationella provets delprov C i svenska 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Anna Björnheden; [2020]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; svenska; gymnasieskolan; bedömning; språksyn; sva-diskurs;

  Sammanfattning : I studien undersöks hur svensklärare bedömer samt hur de resonerar kring sva-elevers språk och stil i det nationella provets skriftliga delprov på gymnasiet. Följande två frågeställningar har ställts: Hur bedömer sve-lärare sva-elevers texter utifrån kriteriet “språk och stil” - individuellt och i en sambedömning? Hur resonerar bedömarna? Utgångspunkten har varit att gruppindelning av elever med ett andraspråk är svårt och att det finns olika inriktningar eller diskurser (Hedman & Magnusson, 2018) inom forskningsfältet svenska som andraspråk som har olika lösningar på hur ämnet skall organiseras. LÄS MER

 3. 3. Inlärning av inversion och placering av negationen i inlärarspråk : En studie av svenskans ordföljdsinlärning vid topikalisering och placering av negationen hos vuxna andraspråksinlärare

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Nesrin Sjögren; [2018]
  Nyckelord :inversion; satsadverbialet inte; huvudsatser; bisatser;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxna andraspråksinlärare hanterar svenskans omvända ordföljd eller inversion i påstående satser i skriftligt språk och att ta reda på hur de hanterar varierande placering av negationen i huvudsatser och bisatser. I undersökningen har tio skriftliga texter analyserats, samtliga skrivna av tio vuxna andraspråksinlärare i svenska som andraspråk 1. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror inte han är där än, alltså rent språkligt" : Gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Daniel Andersson; [2016]
  Nyckelord :Förortssvenska; förortsslang; attityder; beskrivningar; sociolingvistisk medvetenhet; gymnasielärare.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på flera former av migrationsrelaterad språklig variation, däribland förortssvenska och förortsslang. Syftet med studien är att undersöka gymnasielärares beskrivningar av och attityder till förortssvenska och förortsslang . LÄS MER

 5. 5. Andraspråksinlärning med visuellt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Lisa Ljungman; [2015]
  Nyckelord :Sociokulturellt lärande; andraspråksinlärning; berättande; multimodalitet; litteracitet; närmaste utvecklingszonen; Cummins modell; performansanalys;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärning med visuellt berättande är en undersökning där frågan om hur visuellt berättande kan främja språkinlärningen för andraspråkselever behandlas. Frågan om hur andraspråkselevernas språk skiljer sig åt då de skriftligt berättar med och utan bild kommer också att undersökas. LÄS MER