Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 16 - 20 av 68 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 16. Andraspråksinlärares input av partikelverb : En studie om partikelverbs förekomst i lärarledd undervisning och i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Charlotta Blomberg; [2017]
  Nyckelord :partikelverb; input; ordförråd; läroböcker; undervisningsmetoder; svenska som andra-språk;

  Sammanfattning : Sammandrag  Syftet med denna studie är att ta reda på vilken input av partikelverb andraspråksinlärare får i undervisning och i läroböcker eftersom forskning visar att input har en bety-dande roll vid inlärning av ett andraspråk. Studien undersöker hur lärare arbetar med partikelverb och om det finns någon skillnad i frekvensen av partikelverb i läroböcker i svenska som andraspråk jämfört med i läroböcker i svenska. LÄS MER

 2. 17. Hur får jag eleven till att tala? : - En kvalitativ intervjustudie om flerspråkiga elevers talutrymme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alisar Shehadeh; Paulinn Nilsson Grans; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Grupparbete; Talutrymme; Språkutveckling; Stöttning; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Vi lever i Sverige, ett land där det talas ungefär 206 språk och antalet flerspråkiga elever i den svenska skolan ökar. För att lära sig det nya språket krävs det att pedagogen skapar goda förutsättningar och stöttningsstrukturer för elevernas inlärning i skolan. LÄS MER

 3. 18. En inblick i Utkik – Tillgänglighetsanpassning av digitala läromedel för döva elever

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Istvan Molnar; [2017]
  Nyckelord :Digitala läromedel; specialskola; SPSM; Döva; designteori; Multimodal design; Läromedelsforskning;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöker jag vad som krävs för att göra ett digitalt läromedel tillgängligt för elever i specialskolans senare åldrar. Jag har valt att utgå från ett redan existerande digitalt läromedel som heter Utkik och ställt materialet mot en rad forskningsslutsatser. LÄS MER

 4. 19. Nyanlända elever möter ordinarie engelskundervisning : En studie om lärarnas syn på arbetssätt och individanpassning

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Susanne Karlsson; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; ordinarie engelskundervisning; arbetssätt; individanpassning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to highlight some of the difficulties that newly arrived pupils can encounter during their ordinary tuition when it comes to learning the English language, and to look at what strategies and processes teachers may use in order to individualize their work for these students. The study should be viewed from a teacher perspective and thus focuses on problems that teachers can perceive and how they try to confront them. LÄS MER

 5. 20. Handbollstränaren : Om konsten att vara ledare, handbollens kultur och vad ungdomar lär sig med hjälp av sina tränare.

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :team handball; socialization; leadership; coaching; sport; handboll; socialisation; ledarskap; coaching; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beskriva handbollen som en egen kultur och socialisation, innehållande ritualer och symboler, utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt att studera ledarnas betydelse i ett handbollslag när det kommer till vad spelarna lär sig på planen. Detta är en fältstudie av flickhandbollslag och deras tränare. LÄS MER