Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 21 - 25 av 68 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 21. Bråk i matematikläromedel : En jämförande studie mellan svenska och finska läromedel gällande arbetsområdet bråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Axelsson; Grace Heinin; [2017]
  Nyckelord :Matematik; Finska och svenska läromedel; Läromedelsanalys; Undervisning i bråk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa bråkräkningens roll i den svenska respektive finska skolan genom att undersöka matematiska läromedel för elever. Bråkräkningen är en matematisk baskunskap som ligger till grund för andra områden inom matematiken som algebra, procenträkning samt att de aktuella räknereglerna för decimaltal motsvarar reglerna för bråk (Ma, 1999, s. LÄS MER

 2. 22. IPad eller inte IPad - Om högstadielärares arbete med att göra matematik intressant i två olika miljöer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Dalya Khammoo; Ropak Maref; [2016-03-21]
  Nyckelord :matematik; IT teknik; IPad; skola och föräldrar; språk och kommunikation; inlärningsproblem; grupparbete;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka om tekniska verktyg som IPad kan användas som ett läromedel för att påverka elevernas lust till ämnet matematik. Samtidigt utreds bl.a. hur lärare upplever elevernas inlärningsproblem som har med matematik att göra. LÄS MER

 3. 23. Läs- och skrivundervisning på modersmålet med stöttning av multimodala verktyg inom sfi

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Anna-Karin Bengtsson; [2016]
  Nyckelord :modersmål; multimodala verktyg; litteracitet; bildval i läs- och skrivundervisningen; autentiska texter;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks metoder för läs- och skrivundervisningen inom sfi med utgångspunkt från modersmålet dari och multimodala verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka de pedagogiska metoder som används vid läs- och skrivundervisningen på modersmålet dari inom sfi samt att se vilka multimodala verktyg som kan ges som stöttning vid läs- och skrivundervisningen för elever som ännu inte är litterata. LÄS MER

 4. 24. "Vi måste bygga upp strategier för eleverna för att undvika att de känner sig misslyckade" : -En fallstudie om pedagogiskt arbete som används för att främja språk-, skriv -och läslärande hos elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Juliana Samuelsson; Annika Gill; [2016]
  Nyckelord :kommunikation; proximal utvecklingszon; samspel; scaffoldings; språk-; skriv- och läsutveckling; språkstörning; synligt lärande;

  Sammanfattning : Eftersom dagens informationssamhälle ställer stora krav på språkliga färdigheter, framförallt läsning och skrivning, vill vi med denna studie bidra med kunskap om språkstörning, hur svårigheterna yttrar sig i språk-, skriv- och läsutvecklingen samt hur hinder kan undanröjas genom att som pedagog vara medveten om vilka främjande strategier som finns. Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse av pedagogiskt arbete som används för att främja språk-, skriv- och läslärande hos elever med språkstörning. LÄS MER

 5. 25. Läroboksanalys: Matematik 5000 1b

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Per Nyström; [2016]
  Nyckelord :läroboksanalys; matematik 1b; textanalys;

  Sammanfattning : Läroböcker är en viktig del av undervisningen och de kan påverka inlärning, därför är det avintresse att ta reda på vilka beståndsdelar man kan dela in dem i, hur en svensk lärobok ser utjämfört med andra länders, samt vad forskning säger om hur dessa attribut kan påverkaläsaren. Detta har jag gjort i det här arbetet via en textanalys. LÄS MER