Sökning: "inlärning av ett andra språk"

Visar resultat 6 - 10 av 72 uppsatser innehållade orden inlärning av ett andra språk.

 1. 6. En berättande skolas möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Patrik Barrsäter; Alice Roxendal; [2021]
  Nyckelord :Berättande; kritiskt tänkande; literacy; skola; storytelling; vokabulär; yngre elever.;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att belysa vilka effekter berättande arbetsmetoder kanha på elever i grundskolan. Utifrån frågeställningen “Vad säger forskning om hur berättande arbetsmetoder i skolan kan verka språkligt, kunskapsmässigt och socialt utvecklande för yngreelever?” har vi letat efter forskningsresultat i vetenskapliga tidskrifter och andra källor genom systematiska sökningar. LÄS MER

 2. 7. Aiding dyslexic students in the EFL classroom. : Tools and methods for helping upper secondary school students with dyslexia reach a passing grade.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Andreas Bragd; [2020]
  Nyckelord :Dyslexia; Special stipulations; Multi-sensory approach; Motivation and EFL teaching; : Dyslexi; Undantagsbestämmelsen; PYS-paragrafen; Multi-sensoriska tillvägagångsättet; Motivation och inlärning av Engelska.;

  Sammanfattning : Teachers with or without special training encounter dyslexic students daily. As such, these teachers need to have tools for these encounters. One hundred seventy-two teachers took part anonymously in an online survey. LÄS MER

 3. 8. Grammatikens betydelse i SFI-undervisningen utifrån ett lärarperspektiv : En kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Maria Ericsson; [2020]
  Nyckelord :Svenska för invandrare; SFI; grammatik; samsyn;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att lyfta fram och uppmärksamma en viktig del av SFI-undervisningen – samsynen kring grammatikens betydelse i undervisningen. Krashens olika teorier gällande grammatikens inlärning har delvis utgjort grunden för undersökningen. LÄS MER

 4. 9. ”Språk består av grammatik” : En kvalitativ studie om svensklärares undervisning och inställning till grammatikundervisning i ämnet svenska på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hanna Siggeström; [2020]
  Nyckelord :Grammar education; upper secondary school; teacher of Swedish; education; teacher cognition.; Grammatikundervisning; gymnasieskolan; svensklärare; undervisning; inställning; teacher cognition.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka svensklärares inställning till grammatikundervisning på gymnasiet samt undersöka vilka arbetssätt de använder sig av. Undersökningen bygger på en kvalitativ ansats i det att ett frågeformulär skickades ut till svensklärare som arbetar på gymnasiet. LÄS MER

 5. 10. FÖREKOMSTEN AV HÖRSELNEDSÄTTNING BLAND VUXNA ELEVER PÅ SFI I ALINGSÅS

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Adelina Podujeva; Hodon Ali; [2019-06-14]
  Nyckelord :hörselnedsättning; nyanlända; svenska som andra språk; SFI; inlärningssvårigheter; funktionsnedsättning; språkinlärning med hörselnedsättning; öronbesvär; hearing loss; newly arrived immigrants; Swedish as a second language; Learning difficulties; disability; language acquisition with hearing loss; ear problems;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie syftar till att undersöka förekomsten av hörselnedsättning och andra hörsel-­ och öronrelaterade besvär hos vuxna nyanlända samt få en uppfattning om hur de själva upplever sin egen hörsel. Forskningsmetod: Kvantitativ, deskriptiv tvärsnittsstudie. LÄS MER