Sökning: "inlärningen av andra språk."

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden inlärningen av andra språk..

 1. 1. Fysisk aktivitet i undervisningen i ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Therese Rautaparta-Riis; Kajsa Skoog; [2022]
  Nyckelord :fysisk aktivitet i lärandesammanhang; andraspråksundervisning; grundskolans tidiga år; engelska som andraspråk;

  Sammanfattning : Engelskan är en betydande del av dagens samhälle. Den förändring som skett de senaste 30 åren har förändrat hur vi kommunicerar med varandra, mycket på grund av teknikensutveckling. Eleverna idag möter stora mängder information på olika språk genom olika medier. LÄS MER

 2. 2. Modersmålsundervisningens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Perishan Ibrahim; Musaab Hasan; [2022]
  Nyckelord :modersmål; modersmålsundervisningen; inlärningen av andra språk.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen av modersmålsundervisningen i inlärning av andra språk hos eleverna. I studien har vi lyft fram praktiska svårigheter och hinder som försvårar modersmålsundervisningen i förhållande till uppnåendet av en bra och god inlärning av andra språk. LÄS MER

 3. 3. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på språkintroduktion : En kvalitativ studie om ämneslärares beskrivningar av och reflektioner kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på Introduktionsprogrammet språkintroduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Angela Gabrielsson; [2021]
  Nyckelord :språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt; nyanlända; språkintroduktion; ämneslärare; kompetensutveckling; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : För att främja elevers språk- och kunskapsutveckling i allmänhet, och nyanlända elevers i synnerhet, behöver all undervisning i skolan präglas av språk- och kunskapsutvecklande aktiviteter. Med andra ord ska inte bara lärare i svenska som andraspråk, utan även ämneslärare, bedriva en undervisning där elevernas språk och kunskaper utvecklas parallellt. LÄS MER

 4. 4. Du kan lära dig mycket av andra, men mer av dig själv

  L3-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Per Björkman; [2021]
  Nyckelord :teknik; formativ bedömning; portfölj; självbedömning; bedömningsmatris;

  Sammanfattning : Detta är ett utvecklingsarbete som genomförts under särskild Kompletterande Utbildning (sKPU) vid Luleå Tekniska Högskola (LTU), höstterminen 2020. Syftet med utvecklingsarbetet har varit att fördjupa bilden av hur eleverna kan utveckla sin förmåga och förståelse med stöd av portföljmetodik, bedömningsmatris och självbedömning under ett praktiskt moment i teknik. LÄS MER

 5. 5. Svenska som andraspråk på Åland : Ett ämne som inte finns

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anette Johansson; [2021]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; ramfaktor; åland; lärare;

  Sammanfattning : Åland är ett svenskspråkigt, självstyrt örike med fler och fler elever med annat modersmål än svenska. Elever med annat modersmål läser stödundervisning i svenska i grundskolan, för att tillgodogöra sig svenskan. Uppsatsen handlar om stödundervisning i svenska på Åland, som undervisas i grundskolorna och saknar styrdokument. LÄS MER