Sökning: "inlärningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 107 uppsatser innehållade ordet inlärningsprocessen.

 1. 1. Anomaly Detection in the EtherCAT Network of a Power Station : Improving a Graph Convolutional Neural Network Framework

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Barth; [2023]
  Nyckelord :Unsupervised Learning; Multivariate Time Series; Graph Convolutional Neural Networks; Anomaly Detection; Industrial Control System; EtherCAT; Power Station; Electricity Grid;

  Sammanfattning : In this thesis, an anomaly detection framework is assessed and fine-tuned to detect and explain anomalies in a power station, where EtherCAT, an Industrial Control System, is employed for monitoring. The chosen framework is based on a previously published Graph Neural Network (GNN) model, utilizing attention mechanisms to capture complex relationships between diverse measurements within the EtherCAT system. LÄS MER

 2. 2. Ideologiska dilemman och läraridentitet i Montessoripedagogers berättelser om Maria Montessoris designade språkmaterial

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Claesson; [2023]
  Nyckelord :Montessori; Language learning material; Early childhood education; Ideological dilemmas;

  Sammanfattning : Aktuell forskning belyser betydelsen av sensoriska upplevelser och rörelse i inlärningsprocessen. Sensoriska upplevelser påverkar hjärnans aktiveringsmönster på ett positivt sätt, vilket leder till en mer effektiv inlärningsupplevelse. LÄS MER

 3. 3. Genrepedagogiken som metod för språkinlärning i modersmålsundervisning: nya utmaningar i en modern svensk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Rawan Farouk Omar Albayati; Intsar Falah; [2023]
  Nyckelord :genrepedagogik; cirkelmodellen; scaffolding; den systematiskt funktionella grammatiken;

  Sammanfattning : Vi är två lärarstudenter med inriktning modersmål som läser den sista terminen på VALutbildningen. I vårt examensarbete kände vi båda att vi ville skriva om ett viktigt ämne som ger oss kunskaper i vår yrkesroll som modersmålslärare. LÄS MER

 4. 4. Den moderna sångaren : En musikalisk instuderingsprocess i 1900-talets fritonalitet

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

  Författare :Ella Vahtras; [2023]
  Nyckelord :Malmlöf-Forssling; Margareta Jonth; instudering; process; fritonal; atonal; modern; musik; nutida; samtida; interpretation; sång;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om modern konstmusik och hur instuderingsprocessen skiljer sig från den av mer klassisk musik, samt vilka musikaliska och tekniska fördelar det går att erhållaunder den. Jag har i denna studie valt att skriva om sångsamlingen Sex sånger om ljus och mörker, skrivet 1975 av Carin-Malmlöf Forssling. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete med elever som inte når betyget E i engelska på högstadiet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Dushanka Traykvoska Nedelkovska; [2023]
  Nyckelord :engelska; lärares arbete; högstadiet; godkänt betyg; kvalitativ; intervjuer; deltagande observationer;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka vilka erfarenheter ämneslärare har i sina möten med elever som inte når godkänt betyg i engelska på högstadiet. Fokus ligger på ämneslärarnas upplevelser av elevernas skolsituation, vilka anpassningar lärarna tycker att eleverna har mest nytta av, hur mål och utveckling synliggörs men också hur de utformar undervisningen för dessa elever som preciseras även i frågeställningarna. LÄS MER