Sökning: "inledning analys"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade orden inledning analys.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av att vårda barn med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alicia Andersson; Linda Meguedad; [2020-08-06]
  Nyckelord :Pediatrisk onkologi; sjuksköterska; perspektiv; upplevelse;

  Sammanfattning : Inledning: I Sverige lever cirka 1,6 miljoner barn. Minst ett barn drabbas dagligen av cancer,vilket gör sjukdomen till den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige. Bakgrund:Cancer hos barn är ett komplext område och det kräver därför sjuksköterskor med godkunskap för att utföra omvårdnad av barn och familj. LÄS MER

 2. 2. Hur förstår du dina funktionella anfall? : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Malin Ljungdahl; [2020]
  Nyckelord :Psychogenic non epileptic seizure; Experience of illness; Qualitative interview study; Funktionella anfall; Sjukdomsförståelse; Kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Inledning: Funktionella anfall, anfall som inte är epilepsi utan tros ha en psykologisk orsak, kan mötas av oförståelse också inom sjukvården. För att förstå detta tillstånd behöver man en processinriktad biopsykosocial sjukdomsmodell där patientens egen sjukdomsförståelse är en viktig del. LÄS MER

 3. 3. Framställning av kön i svenskläromedel : en kritisk diskursanalys

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sanne Nielsen; [2020]
  Nyckelord :läromedel; svenska; kön; genus; maskulint; feminint;

  Sammanfattning : Inledning I skollag (SFS 2010:800) och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 reviderad 2018 (2018) står det att utbildningen ska vara jämställd och konstrueras så att alla elever ska ha samma möjligheter oberoende av kön och könstillhörighet. Läromedel utgör ofta basen i undervisningen och det är av vikt att våra läromedel följer våra styrdokument, detta för att lärare ska kunna hjälpa elever att utveckla en sund och jämställd uppfattning om kön och könstillhörighet. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika konserveringsmedel genom belastningstest i ett flytande livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Elna Crona; Nathalie Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Microbiological challenge testing; food spoilage; hurdle technology; clean label; natural preservatives; chemical preservatives; Mikrobiologiskt belastningstest; matförskämning; hurdle teknik; ren etikett; naturliga konserveringsmedel; kemiska konserveringsmedel;

  Sammanfattning : Inledning En tredjedel av den mat som produceras i världen slängs (United Nations Development Programme [UNDP], 2020) och de livsmedelsförstörande mikroorganismerna är ett vanligt förekommande problem och en bidragande orsak till det globala matsvinnet (Snyder & Worobo, 2018). Livsmedelsindustrin använder därför olika hurdletekniker för att minimera risken för tillväxt av förskämningsorganismer (Snyder & Worobo, 2018). LÄS MER

 5. 5. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Nora Dakic; [2020]
  Nyckelord :restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Sammanfattning : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. LÄS MER