Sökning: "innan Eu"

Visar resultat 1 - 5 av 289 uppsatser innehållade orden innan Eu.

 1. 1. Förebyggande och främjande -om tidiga insatser i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Artberger; [2019]
  Nyckelord :Förebyggande arbete; förskolan; pedagogisk dokumentation; specialpedagogens roll; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Artberger, Ulrika (2018). Förebyggande och främjande – om tidiga insatser i förskolan. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Produktingripanden på finansmarknaden : Leder begränsningar och förbud till ett stärkt investerarskydd för ickeprofessionella kunder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Eric Blomdahl; [2018]
  Nyckelord :product interventions; retail clients; Esma; national competent authorities; CFD; binary options; bull; bear; certificates; leveraged products; financial derivatives; produktingripanden; finansmarknaden; icke-professionella kunder; Finansinspektionen; Esma; CFD; binära optioner; bull; bear; certifikat; hävstångsprodukter; finansiella derivat;

  Sammanfattning : På finansmarknaden finns det flera olika typer finansiella instrument och utbudet ökar stadigt. Utvecklingen har lett till att det har blivit svårare för icke-professionella kunder att utvärdera riskerna med instrumenten. LÄS MER

 3. 3. Normharmoniseringens inverkan på de finansiella marknaderna : En studie av informationsgivningsregleringen ur ett effektivitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Andrea Österlind; [2018]
  Nyckelord :Finansiell marknad; EU; PRIIPs-förorningen;

  Sammanfattning : De finansiella marknaderna i EU präglas i allt större mån av en extensiv lagstiftningsharmonisering vilken är en åtgärd för att uppnå en effektiv inre marknad. Till stor del består lagstiftningen av informationsgivningskrav. LÄS MER

 4. 4. Dröjsmålstalan och EU-rätten – En undersökning av i vad mån förvaltningslagens dröjsmålstalan uppfyller unionsrättens krav på rättsskydd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lena Liljegren Victorin; [2018]
  Nyckelord :förvaltningsrätt; administrative law; EU-rätt; EU law; förvaltningslagen; the Swedish Administrative Procedure act; dröjsmålstalan; an action for failure to act; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2018 trädde den nya förvaltningslagen (2017:900) i kraft. I lagen ges enskilda, genom införandet av en dröjsmålstalan, för första gången i svensk förvaltningsrätt en generell rätt att föra talan mot förvaltningsmyndigheters passivitet. LÄS MER

 5. 5. CRM-system i en era av GDPR

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Moa Nissar; Fanny Nyberg; [2018]
  Nyckelord :CRM; CRM-system; GDPR; Privacy by Design; PbD; datautvinning; personuppgifter; samtycke; dataportabilitet; rätten att bli bortglömd; radering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats presenteras, genom en kvalitativ intervjustudie, de förändringar och utmaningar som företag och dess CRM-system står inför i och med den nya EU-regleringen GDPR, som träder i kraft 25 maj 2018. I studien utförs intervjuer med fem företag som är uppdelade i två urvalsgrupper; (1) leverantörer av CRM-system och (2) användare av CRM-system. LÄS MER