Sökning: "innehåll läromedel"

Visar resultat 1 - 5 av 287 uppsatser innehållade orden innehåll läromedel.

 1. 1. Syskon har samma mamma och pappa. En kritisk lexikografisk undersökning om könsidentitet och sexuell läggning i två enspråkiga inlärningsordböcker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Isabella Persson; [2021-03-08]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; kritisk lexikografi; könsidentitet; sexualitet; flerspråkighet;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vilken bild av innehållet i de tvådiskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och sexuellläggning som förmedlas till användarna av två enspråkiga inlärningsordböcker.Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs dels av en socialkonstruktivistisk synpå språk och diskriminering, dels en kritisk lexikografisk teori som analyserarordboken i relation till samhälle, ideologi och makt. LÄS MER

 2. 2. Läromedel i svenskundervisningen – är det tillräcklig för att uppnå kunskapskraven? : En kvalitativ innehållsanalys kring innehållet i läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Lindkvist; Marcus Moore; [2021]
  Nyckelord :Centralt innehåll; didaktik; kunskapskrav; läromedel; svenska; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen handlar om att analysera ett läromedel i ämnet svenska för att se om det är möjligt att uppnå kunskapskraven för betyget E i slutet på årskurs sex samt täcka alla delar av det centrala innehållet för svenska i årskurs 4–6 genom att enbart arbeta efter läromedlet. Om det inte skulle vara möjligt skulle vi även redovisa för vilka delar som saknas och hur det kan kompletteras. LÄS MER

 3. 3. När SVE blir SVA : En studie av ett läromedel i svenska för gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viktoria Byström; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; gymnasieskolan; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad som händer när ett läromedel i kursen Svenska 1 ändras och anpassas till kursen Svenska som andraspråk 1. I undersökningen har granskats huruvida innehållet i de båda läromedlens kapitel om språksociologi motsvarar intentionerna i det centrala innehållet. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i läromedel : En läromedelsanalys om hur väl läromedel för kursen Matematik 2b överensstämmer med kursplanens skrivningar om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jerker Vestberg; Angelica Janson; [2021]
  Nyckelord :Digital tools; textbooks; mathematics education; digital literacy; Digitala verktyg; läromedel; matematikundervisning; digital kompetens;

  Sammanfattning : Det svenska samhället digitaliseras i snabb takt och läroplanen för gymnasieskolan har reviderats flera gånger på kort tid för att följa utvecklingen. Syftet med den här studien är att undersöka hur väl några läromedel för kursen Matematik 2b förhåller sig till läroplanensskrivningar om digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. Bilden av drottning Kristina i tryckta och digitala läromedel för årskurs 4–6 i historia : En läromedelsanalys kopplat till historiemedvetande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nicole Hedenström Hamadeh; Amanda Jansson; [2021]
  Nyckelord :drottning Kristina; läromedelsanalys; historia; historiemedvetande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur läromedel i historia framställer drottning Kristina. Två frågeställningar är centrala i studien: ”Hur framställs drottning Kristina i de utvalda läromedlen i förhållande till de perioder i hennes liv som analyseras?” samt ”Finns det skillnader i hur drottning Kristina framställs i de analyserade läromedlen och vari består i så fall dessa skillnader?”. LÄS MER