Sökning: "innehålls-producenter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet innehålls-producenter.

  1. 1. LIVET SOM EN SCEN - En kvalitativ intervjustudie av hur influencers yrke påverkar deras vardagliga liv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Nadine Gustafsson; [2022-02-24]
    Nyckelord :Influencer; influencer marketing; marknadsföring; plattformar; medieproduktion; producenter; innehålls-producenter; amatörkultur;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur influencer-yrket påverkar influencers och deras familjers vardagsliv. Det finns inte mycket forskning kring detta, vilket gör att denna studie kommer fokusera på tidigare forskningsgap inom ämnet. LÄS MER