Sökning: "innehållsanalys av årsredovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden innehållsanalys av årsredovisning.

 1. 1. Riskupplysning i svenska företags årsredovisningar : Hur företagsstorlek och branscher påverkar omfattningen av riskupplysningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Petersson; Tobias Lindberget; [2021]
  Nyckelord :Risk; risk disclosure; industry; risk information; annual report; information asymmetry; Risk; riskupplysning; bransch; riskinformation; årsredovisning; informationsassymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund   Bakgrunden ger uppsatsen en kort förklaring till vad risk är, vilka faktorer som bidragit till att riskrapportering blivit en viktig del av svenska företags årsredovisningar samt vilka riktlinjer som finns vid framtagande av risker. Syfte  Studiens syfte är att undersöka huruvida ett företags storlek påverkar hur många riskkategorier företag behandlar i sin årsredovisning. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom bemanningsbranschen : En longitudinell fallstudie över hur fyra företag inom bemanningsbranschen redovisar humankapital i årsredovisningen

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Matilda Läckgren; Wilma Öholm; [2020]
  Nyckelord :Reporting of sustainability; voluntary disclosure; mandatory disclosure; Hållbarhetsredovisning; frivilliga upplysningar; obligatoriska;

  Sammanfattning : Bakgrund Humankapitalet är en viktig del i företaget med anledning av att det är essentiellt i den dagliga affärsverksamheten samt att det är en viktig immateriell resurs där kunskap, nätverk av relationer och kulturell styrka bidrar till företagets framgång. I och med samhällets utveckling består företag idag till allt större del av humankapital men trots detta råder det inte samstämmighet för hur humankapital ska redovisas i årsredovisningarna. LÄS MER

 3. 3. 2025 – Textilavfallets år! - De tio största klädföretagens utmaningar och lösningar för att möta EU:s reviderade avfallsdirektiv år 2025.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Eleonor Gullberg; Elin Landgren; [2020]
  Nyckelord :Textilavfall; Cirkulär ekonomi; EU:s avfallshierarkitrappa; Hållbarhetsrapporter; EU:s reviderade avfallsdirektiv;

  Sammanfattning : Mode- och textilbranschen är en bransch som bidrar till stora mängder textilavfall vilketpåverkar miljön negativt. Studien undersöker hur väl rustade klädföretag är för att möta EU:s reviderade avfallsdirektiv (2018/851) gällande textilier till år 2025. LÄS MER

 4. 4. Hyckleri i förvaltningsberättelser? : En kvalitativ innehållsanalys om hur förvaltningsberättelser kan vara konstruerade för ett legitimitetssökande syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Berg; Tobias Johnsson; [2019]
  Nyckelord :Organizational hypocrisy; legitimacy; administration reports; rhetorical manipulation; Organisatoriskt hyckleri; legitimitet; förvaltningsberättelser; skriftlig manipulation;

  Sammanfattning : Ett lagenligt sätt att förmedla väsentlig information till intressenter är genom organisationers årsredovisning. Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen skall enligt årsredovisningslagen innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat för det föregående räkenskapsåret. LÄS MER

 5. 5. Kommunikation genom frivilliga upplysningar : En studie om kommunala bolags årsredovisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pontus Brinkenberg; Louise Ståhl; [2019]
  Nyckelord :communication; annual report; voluntary disclosure; voluntary information; public sector; kommunikation; årsredovisning; frivilliga upplysningar; frivillig information; kommunala bolag;

  Sammanfattning : Sveriges kommuner startar allt fler företag. Tillsammans omsätter dessa företag sammanlagt 200 miljarder kronor och utgör en viktig del av en kommuns ekonomi. LÄS MER