Sökning: "inner balance"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden inner balance.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 2. 2. Konsten att hålla sig frisk : En intervjustudie med medarbetare inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Andersson; Ulrika Stenmarck; [2020]
  Nyckelord :employees; healthy workplace; sustainability; health promotion; medarbetare; frisk arbetsplats; hållbarhet; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög inom vård- och omsorgssektorn och medarbetarnas arbetssituation är många gånger krävande. Ändå har vissa verksamheter lyckats med att upprätthålla låga sjuktal. LÄS MER

 3. 3. Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adam Lockner; Martin Ladan; [2020]
  Nyckelord :Ungdomsidrott; Studier; Stress; Hanterbarhet; Coping; Upplevelse; Resurser;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. LÄS MER

 4. 4. Diamanter eller empati : En studie om monetära och icke-monetärabelöningssystem inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Victoria Hjerpe Östlind; Matilda Rådström; [2020]
  Nyckelord :monetary rewards; non-monetary rewards; reward system; public service; motivation; job satisfaction; public service motivation; Two Factor Theory; Maslow s hierarchy of needs; Self determination theory; Monetära belöningar; icke-monetära belöningar; belöningssystem; offentlig sektor; motivation; arbetstillfredsställelse; public service motivation; tvåfaktorsteorin; Maslows behovstrappa; self determination theory;

  Sammanfattning : Inledning: Tidigare studier visar att det måste finnas en balans mellan monetära och icke-monetära belöningar. Då den offentliga sektorn finansieras med skattemedel är dock möjligheten till monetära belöningar begränsad vilket kan ha en påverkan på belöningssystemets balans. LÄS MER

 5. 5. Additive manufacturing and radio frequency filters : A case study on 3D-printing processes, postprocessing and silver coating methods

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Ana García-Verdugo Zuil; Amanda Herrero Martín; [2020]
  Nyckelord :Additive manufacturing; radio-frequency filters; post-processing; silver coating; surface roughness; Multi Jet Fusion MJF ; Selective Laser Melting SLM ; Tillsatsstillverkning; radiofrekvensfilter; efterbehandling; silverbeläggning; ytojämnhet; Multi Jet Fusion MJF ; Selective Laser Melting SLM ;

  Sammanfattning : Additive manufacturing (AM) is an attractive way to shorten development time, reduce product weight and allow the manufacturing of more complex products than by conventional manufacturing processes. The problem arises when the previous traditional manufacturing requirements need to be fulfilled by AM as well as the volume production capability. LÄS MER