Sökning: "inneslutande virtuell verklighet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden inneslutande virtuell verklighet.

  1. 1. Virtuella landskap : en diskussion om VR‐modellen som representationsform i planering och gestaltning av framtida landskap

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Författare :Marcus Ekström; [2017]
    Nyckelord :inneslutande virtuell verklighet; visualisering; kommunikation; flerdimensionalitet; modell; planering och gestaltning;

    Sammanfattning : Den inneslutande virtuella verkligheten, en digital värld utan fysiska begränsningar, har utgjort kärnan i denna uppsats då VR-modellens plats som representationsmetod i landskapsarkitektur har diskuterats. Diskussionen behandlar även visualisering, en av de mer traditionella representationsmetoderna, som tar form genom skisser, sektioner, planer, perspektiv och modeller. LÄS MER