Sökning: "innovationsspridning"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet innovationsspridning.

 1. 1. #musik – Musikindustrins användande av hashtags och sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Andersson Mattis; [2019]
  Nyckelord :Hashtag; Hashtags; Sociala medier; Social Networking Sites; SNS; Kontextkollaps; Negativ Partisk; Musikindustrin; Innovationsspridning; Context Collapse; Music Industry; Negative Bias; Diffusion of Innovation;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur representanter från musikindustrin använder sig av hashtags, sociala medier och vilka effekter hashtags har samt, vilken effekt de skulle kunna ha på deras arbete. Användningen sätts i förhållande till tio redan definierade funktioner av hashtags. LÄS MER

 2. 2. Det gäller ju att hänga med... : seniorers upplevelser av e-tjänster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catarina Wändal; Natalie Leijbertz; [2019]
  Nyckelord :Domesticering; Diffusion of Innovation; IKT; e-tjänster; seniorer;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att studera hur seniorer upplever användandet av e-tjänster för att få förståelse för hur digitala tjänster används i seniorers vardag. -      Hur kan seniorers upplevelser av e-tjänster i vardagen förstås utifrån domesticeringsteorins processer?  -      Hur kan seniorer som mottagare förstås av digitala tjänsters utmaningar och potential utifrån Rogers teori om innovationsspridning?    Metod och material: En kvalitativ studie med fokusgruppsintervjuer för insamling av empiri. LÄS MER

 3. 3. Digital Inclusion on the Agenda : An analysis of the final stage of diffusion of electronic identification in Sweden

  Magister-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Jessica Englund; Evelina Hådén; [2019]
  Nyckelord :Digital Divide; Diffusion of Innovation; Electronic Identification; Information and Communication Technology; Late Adoption; Laggards; Digitala Klyftan; Innovationsspridning; Elektronisk Identitetshandling; Informations och Kommunikationsteknik; Eftersläntrare;

  Sammanfattning : As digitalisation continues to spread, the impact technology has on society is evident. In Sweden, digitalisation has led to the end of analog options forcing individuals to rapidly adapt to new technologies. For this reason, the diffusion of electronic identification (eID) as a critical technology occurred at an accelerated rate. LÄS MER

 4. 4. Blockchain for Financial Inclusion and Mobile Financial Services : A study in sub-Saharan Africa

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sargon Danho; Yonathan Habte; [2019]
  Nyckelord :Blockchain; Financial inclusion; Mobile financial services; Technology acceptance model; Perceived usefulness; Diffusion of innovations; Sub-Saharan Africa; Blockkedjeteknologi; Finansiell inkludering; Mobila finansiella tjänster; Teknologiska acceptansmodellen; Upplevd användbarhet; Innovationsspridning; Subsahariska Afrika;

  Sammanfattning : Financial services have historically been offered by central entities which has put financial systems in the control of a number of central parties. Some argue that this centralization has contributed to a more unequal distribution of wealth. LÄS MER

 5. 5. Characteristics of Early Adopters and Early Majority Adopting a Vertical Social Network : A case study of the applicability of the Diffusion of Innovations theory in a Vertical Social Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sophie Hantman Kollén; Rebecca Manhem; [2019]
  Nyckelord :Vertical social network; user growth; diffusion of innovations; technology adoption lifecycle; user characteristics of adopters; the chasm; early adopter; early majority; Vertikala sociala nätverk; användartillväxt; innovationsspridning; technology adoption lifecycle; karaktärsdrag av användare; klyftan; tidiga användare; sena användare;

  Sammanfattning : To remain relevant, even the successful social networks need to evolve. Vertical Social Networks (VSN) are the response of this, satisfying people who are seeking more niched and personalized content. However, this is a highly competitive environment where taking advantage of the first mover advantages is crucial for the future success. LÄS MER