Sökning: "innovationsundantaget"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet innovationsundantaget.

  1. 1. Kvalificerade personaloptioner : Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Simon Adolfsson; [2017]
    Nyckelord :kvalificerade personaloptioner; personaloptioner; neutralitetsprincipen; skatterätt; innovationsundantaget;

    Sammanfattning : Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. LÄS MER