Sökning: "innovativa bostäder"

Hittade 1 uppsats innehållade orden innovativa bostäder.

  1. 1. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

    Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
    Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

    Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER