Sökning: "innovative dwellings"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden innovative dwellings.

 1. 1. Byggregler för flerbostadshus : en studie av konsekvenser och möjligheter att skapa kvalitativa bostäder genom riktad problemlösning i byggprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Michaela Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :newly built multifamily houses; innovative dwellings; residential development; Boverket ́s building regulations; Planning and Building Act; nyproduktion av flerbostadshus; innovativa bostäder; bostadsutveckling; Boverkets byggregler; Plan- och bygglagen;

  Sammanfattning : The National Board of Housing, Building and Planning have been conducting housing needs assessments since 1995 (Boverket 2015). The latest assessment was conducted in 2015 and showed that 71,000 homes will need to be built annually by 2020. LÄS MER

 2. 2. Hur bostäder kan utformas med innovativa dagsljussystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Isabell Shamun; Lucas Franzén; [2019]
  Nyckelord :Daylight; innovative daylighting systems; urban densification; dwellings; refurbishment; sustainability; light-pipe; Dagsljus; innovativa dagsljussystem; stadsförtätning; bostäder; ombyggnad; dagsljusregler; hållbarhet; ljustunnel;

  Sammanfattning : Syfte: Det råder en utbredd bostadsbrist till följd av en ökad befolkningstillväxt och urbanisering i Sveriges städer och kommuner. För att hantera detta har stadsplaneringen förändrats till att förtäta staden och bygga inåt. LÄS MER

 3. 3. New urban room within the city of Kranj

  Master-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Eva Romih; [2012]
  Nyckelord :public space; interaction; urban design; square;

  Sammanfattning : Already since the time when I decided to study landscape architecture, I knew that one of my projects may deal with design proposals for my hometown Kranj in Slovenia. Kranj is a picturesque historic town above the confluence of two alpine rivers – the Sava and the Kokra. LÄS MER