Sökning: "inomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade ordet inomhusmiljö.

 1. 1. Inomhusmiljöns betydelse för barns lärande i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar att utveckla inomhusmiljön för att främja barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Iliana Larder; [2021]
  Nyckelord :affordance; förskola; förskollärare; inomhusmiljö; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utveckla en fördjupad kunskap om inomhusmiljöns betydelse för barns lärande utifrån förskollärares perspektiv. Denna studie utgick från det teoretiska begreppet affordance. En kvalitativ metod med intervjuer genomfördes med åtta förskollärare. Till intervjudata användes en tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Barns rörelse i förskolan : Förskollärarnas resonemang om rörelseaktiviteter och dess effekter i förskolans olika miljöer

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Elvesa Jujic; Beatrice Bogren; [2021]
  Nyckelord :Rörelseaktivitet; förskolans miljö; motorisk utveckling; kognitiv utveckling; sociokulturella speglingar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att belysa förskollärares syn på arbetet med rörelseaktiviteter i förskolans olika miljöer, samt vilka effekter det ger på barns utveckling. Studien genomfördes via semistrukturerade intervjuer, där sex förskollärare i två olika kommuner gav sin syn på hur arbetet med rörelse sker på deras förskola. LÄS MER

 3. 3. Förskolans Inomhusmiljö : En kvalitativ studie om förskolans fysiska- och sociala miljö ur ett posthumanistiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalee Ardelean; Linda Berggren; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Handlingserbjudande; Inomhusmiljö; Posthumanistiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka aspekter av inomhusmiljöns sociala- ochfysiska dimensioner i relation till pedagogiska möjligheter. Studiens ansats ärkvalitativ med strukturerade icke-deltagande observationer ochsemistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetoder. LÄS MER

 4. 4. Handlingserbjudanden i den inre miljön på förskolan : En kvalitativ studie om den inre förskolemiljöns betydelse för barns handlingserbjudanden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Catalina Collins; Ann-Marie Lindström; [2021]
  Nyckelord :Handlingserbjudande; förskola; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för den inre förskolemiljöns betydelse för barns handlingserbjudanden. I vår studie har vi valt att fokusera på hur barns interaktionsmöjligheter påverkas av möblering och materialets tillgänglighet såväl som rumsstorlek. LÄS MER

 5. 5. Fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö : Villkor som främjar eller begränsar barns möjligheter till fysisk aktivitet i förskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Erserum; Miriam Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Physical activity in preschool; preschool inside enviroment; Fysisk aktivitet i förskolan; förskolans inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Studien synliggör några förskollärares förhållningssätt till fysisk aktivitet i inomhusmiljön samt villkor i inomhusmiljön som möjliggör eller begränsar barns fysiska aktivitet. Tidigare forskning visar att förskolans miljö begränsar den fysiska aktiviteten och att förskollärares förhållningssätt är en bidragande faktor till att barn är fysiskt aktiva. LÄS MER