Sökning: "inomhusmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade ordet inomhusmiljö.

 1. 1. Genusarbete i förskolanspedagogiska lärmiljö inomhus : En studie om genusarbetets betydelse för barns identitetsskapande iförskolepedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hannah Öhberg; Martina Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Genus; genus pedagogy; genus patterns; genus system; equality; heteronormative; genus stereotypes; genus neutral; educational environment; school interior; educational material; play materials.; genus; genuspedagogik; genusmönster; genussystem; jämställdhet; heteronormativitet; könsstereotyp; könsneutral; lärmiljö; inomhusmiljö; lär material; leksaker;

  Sammanfattning : Förskolan har ett ansvar att motverka könsmönster som begränsar barnensutveckling, val och lärande. Lärmiljöns och det tillgängliga materialets betydelse förbarns identitetsskapande har vetenskapligt studerats tidigare av andra forskare ochvisar då på att den genusexponering som barn utsätts för i tidig ålder är bidragandetill barns genusrelaterade förväntningar och attityder senare i livet. LÄS MER

 2. 2. “Det är ju bara vi vuxna som tror att i endockvagn så ska det ligga dockor” : - En kvalitativ intervjustudie av sex förskolläraresuppfattningar om barns egeninitierade lek iförskolans inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Hagström; Simone Persson Wrangfalk; [2021]
  Nyckelord :: egeninitierad lek; förskollärare; inomhuslek; inomhusmiljö; krigslek; uppfattninga;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera och tolka förskollärares uppfattningar om barns egeninitierade lek i förskolans inomhusmiljö. Vi anser det angeläget då alltmer forskning betonar vikten av lekens egenvärde och följaktligen blir alltmer kritisk till förskollärares olika styrningsstrategier för lek som nyttig och lugn kontra lek som viktig i sig (Arnér & Tellgren, 2006; Nilsson et. LÄS MER

 3. 3. FÖRSKOLLÄRARES UPPFATTNINGAR OM FÖRSKOLANS FYSISKA INOMHUSMILJÖ : En kvalitativ studie om hur förskollärare ser på den fysiska inomhusmiljön i förskolan samt miljöns betydelse för barns utveckling och lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecka Bengtsson; Aldina Jahic; [2021]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; fysisk inomhusmiljö; material; närvarande; barns intressen; sociokulturellt perspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka vad förskollärare har för uppfattningar om förskolans fysiska inomhusmiljö men det finns även ett intresse av att synliggöra vilken betydelse miljön har för barns utveckling och lärande. Studien har en kvalitativ ansats och datainsamlingen har genomförts med metoden semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Certifieringssystemet Miljöbyggnads påverkan på förvaltningsskedet – metoder, strategier och åtgärder för att upprätthålla kraven

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Zlatan Hodzic; Alexander Forne; [2021]
  Nyckelord :certifieringssystem; Miljöbyggnad; förvaltningsprocess; indikatorer; Materialloggbok.;

  Sammanfattning : Hållbart byggande är en viktig förutsättning för att byggsektorn ska minimera klimatavtrycket. Sektorn har implementerat olika åtgärder för att ta sikte mot en mer hållbar bransch med olika certifieringssystem. Ett av dessa certifieringssystem är Miljöbyggnad som säkerställer hållbarhet genom hela byggprocessen. LÄS MER

 5. 5. Inomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolläraren strukturerar, planerar och utformar miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustafsson; Marielle Stenman; [2021]
  Nyckelord :inomhusmiljö; förskollärare; delaktighet; planering; struktur; rum; material;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de planerar, strukturerar och utformar inomhusmiljön. Metoden som används i denna studie utgår från en kvalitativ undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex styckena legitimerade förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER