Sökning: "inpatients"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet inpatients.

 1. 1. Aspekter som påverkar patienters följsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Blomquist; Magdalena Brobäck; [2021]
  Nyckelord :Adherence; hypertension; lifestyle changes; literature review; nurse; Följsamhet; hypertoni; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en riskfaktor för att utveckla andra kardiovaskulärasjukdomstillstånd som stroke, hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och ateroskleros, vilketkan leda till för tidig död. En stor del av behandlingen vid hypertoni består avlivsstilsförändringar. LÄS MER

 2. 2. Preventiva insatser vid fall hos äldre inom slutenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Pyling; [2021]
  Nyckelord :fall; nursing; prevention; inpatients; elderly; fall; omvårdnad; prevention; slutenvård; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fall och fallskador hör till ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige men även internationellt. Fall är den vanligaste orsaken till skador hos äldre personer över 65 år och resulterar ofta i allvarliga konsekvenser för samhället, vården och individen. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av sömn på sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anna Lis; Malin Carlsén Romney; [2021]
  Nyckelord :Hospitalization; Inpatients; Sleep; Sleep disorders; Sjukhuspatienter; Sjukhusvistelse; Sömn; Sömnstörningar;

  Sammanfattning : Bakgrund  Sömn är ett grundläggande behov hos människan då det utgör en viktig del av den fysiska och psykiska återhämtningen. En bristande sömn har visat sig kunna ge en rad olika följder, kortsiktiga såväl som långsiktiga. Bland annat kan immunförsvaret påverkas negativt av otillräcklig sömn. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av natrium-resultat mellan patientnära instrument (GEM Premier 5000) och central laboratoriet instrument (Advia Chemistry XPT) på Universitetssjukhus Örebro. Finns det signifikant skillnad?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jader Alfredo Bonilla Guerrero; [2021]
  Nyckelord :Advia Chemistry XPT; GEM Premier 5000; Point of care analyzer; central laboratory analyzer; Sodium; Advia Chemistry XPT; GEM Premier 5000; Point of care analyzer; central laboratory analyzer; Sodium;

  Sammanfattning : Bakgrund: Natrium (Na+) är en viktig elektrolyt i kroppen, och analyseras bland annat för att kunna bedöma patientens tillstånd och för att avgöra om akut behandling är nödvändigt. Analysen av Na+ på intensivvårdsavdelningen (IVA) i Örebro sker med hjälp av GEM Premier 5000, vilket är ett patientnära instrument som använder direkt metod för analys av helblod. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av fysisk aktivitet vid depression eller depressiva symtom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Andi Malm; Viktor Terje Stiefler; [2021]
  Nyckelord :Depression;

  Sammanfattning : Syfte : Studiens syfte är att beskriva patienters upplevelser av fysisk aktivitet viddepression eller depressiva symtom.Bakgrund : Depression är en både nationellt och globalt ökande problematik.Symtombild, sjuksköterskans roll, teoretiska perspektiv på motivation och hälsasamt definition av fysisk aktivitet presenteras. LÄS MER