Sökning: "inramning"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet inramning.

 1. 1. Framingeffekter och bias i brottsbedömningar: en vinjettstudie om hur positiv och negativ framing påverkar bedömning av skuld

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Beatrice Johansson; Olivia Hjelte; Astrid Nilsson; [2023]
  Nyckelord :framingeffekter; ideala offer; kognitiva bias; könsbias; framing effects; ideal victims; cognitive biases; gender biases; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has the purpose to investigate how individuals’ perception of crime, victimhood and guilt is influenced by framing effects and cognitive bias. The paper set out to evaluate these effects through the theories of ideal victims, victim blaming and just world theory. LÄS MER

 2. 2. - Svenska är ju grunden till allting! : En undersökning av svensklärares arbete med hemmasittare på distans.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Johanna Novakovic Eklund; [2023]
  Nyckelord :Bedömning; Distansundervisning; Hemmasittare; Inramning; Klassifikation; Muntlig framställning; Problematisk frånvaro; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka svensklärares arbete med hemmasittare. Detta görs genom att söka svara på följande frågeställningar:  Vad fokuserar svensklärare på och vilka avvägningar gör de i arbetet med hemmasittare?  Vilka framgångsfaktorer finns det när man jobbar med hemmasittares kunskaper i svenska? Undersökningens relevans motiveras med den betydelse både svenskämnet och fungerande skolgång har för elevers framtida utveckling. LÄS MER

 3. 3. UTANFÖR RAMEN - En kvalitativ analys på ett konstnärligt arbete om maktrelationer mellan lärare och elever i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Karzan Perdawidi; [2022-12-14]
  Nyckelord :maktförhållande; elever; lärare; konstverk; installation;

  Sammanfattning : Syfte Syftet är att utifrån erfarenheterna av min konstnärliga gestaltning och litteraturstudie undersöka hur eventuella maktrelationer mellan lärare och elever kommer till uttryck. Vad händer i klassrummet med hänsyn till maktrelationer mellan lärare och elever och hur begränsar/avskärmar skolan som rum handlingar. LÄS MER

 4. 4. PRIORITERAR EU:S MEDLEMSSTATER GEMENSKAPEN ELLER SITT NATIONSVARUMÄRKE HÖGST? En kvalitativ studie av några av EU:s medlemsstaters Kinapolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalie Tegelberg; [2022-02-08]
  Nyckelord :Europeiska unionen; Kina; nation branding; inramning; textanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar avstamp i insikten att länder i internationella organisationer slits mellan två motstridiga krafter. Å ena sidan förväntas medlemmar i internationella organisationer uppvisa enighet, med gemensamma ställningstaganden och gemensamt agerande. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning : - En intervjustudie om förskollärares och förskolebarns beskrivningar om barns inflytande och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sofia Wamsler; Matilda Kiander; [2022]
  Nyckelord :Barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; förskolebarn; förskollärare; inflytande; kommunikation; kontroll; maktpositioner; undervisning;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har två syften. Det första syftet är att undersöka hur förskollärare och förskolebarn beskriver förskollärares förhållningssätt till makt, kontroll samt kommunikation för att möjliggöra barns inflytande och delaktighet i förskolans undervisning. LÄS MER