Sökning: "inre balans"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden inre balans.

 1. 1. Naturvistelse, ett hjärnstarkt alternativ för reducering av stress : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Caroline Ekbom Ågren; [2020]
  Nyckelord :stress; stressreducering; kognitiva funktionsnedsättningar; inre balans; anknytningsteori; riktad uppmärksamhet; meditation; evolutionsteori; stress reduction; cognitive impairment; inner balance; attachment theory; directed attention; meditation; evolutionary theory;

  Sammanfattning : Det rapporteras om en fortsatt ökning för individer som lider av stress och stressrelaterad psykisk ohälsa. Sambandet mellan den ökande urbaniseringen, samhällets ökande krav och den brutna kontakten med naturen omkring oss är slående. LÄS MER

 2. 2. Konsten att hålla sig frisk : En intervjustudie med medarbetare inom äldreomsorgen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gunilla Andersson; Ulrika Stenmarck; [2020]
  Nyckelord :employees; healthy workplace; sustainability; health promotion; medarbetare; frisk arbetsplats; hållbarhet; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Sjukfrånvaron och personalomsättningen är hög inom vård- och omsorgssektorn och medarbetarnas arbetssituation är många gånger krävande. Ändå har vissa verksamheter lyckats med att upprätthålla låga sjuktal. LÄS MER

 3. 3. Barns rättigheter i Knutby Filadelfia - En studie som granskar barnens levnadsvillkor i Knutby Filadelfia i relation till barnkonventionen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Rydberg; [2020]
  Nyckelord :Knutby Filadelfia; Sekt; Grupprättigheter; Individuella rättigheter; Barnkonventionen; Barnen i Knutby Filadelfia; Religiösa samfund; Kristi Brud; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att reda ut ifall barnen som levde i Knutby Filadelfia hade samma förutsättningar och tillgänglighet till sina rättigheter som barn har i det svenska samhället idag. Frågeställningen är: På vilket sätt begränsade Knutby Filadelfias lära och levnadsstil barnen i församlingens rättigheter? Frågeställningen besvaras med hjälp av en kvalitativ metod, idéanalys och teorier om dels sekter och om dels grupprättigheter gentemot barnens rättigheter. LÄS MER

 4. 4. Work-Life balance i samband med arbetsmotivation : En korrelationsstudie gjord på svenskar i arbetslivet i åldern 18-67 år

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Matilda Karlsson; Nellie Persson; [2020]
  Nyckelord :work-life balance; work motivation; intrinsic motivation; extrinsic motivation; work-life balance; arbetsmotivation; inre motivation; yttre motivation; balans i arbetsliv och privatliv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan Work-life balance och arbetsmotivation, samt medvetandegöra innebörden av begreppen. Arbetsmotivationen delades upp på inre och yttre faktorer för att studera om de enskilda komponenterna hade ett samband med Work-life balance. LÄS MER

 5. 5. Diamanter eller empati : En studie om monetära och icke-monetärabelöningssystem inom offentlig sektor

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

  Författare :Victoria Hjerpe Östlind; Matilda Rådström; [2020]
  Nyckelord :monetary rewards; non-monetary rewards; reward system; public service; motivation; job satisfaction; public service motivation; Two Factor Theory; Maslow s hierarchy of needs; Self determination theory; Monetära belöningar; icke-monetära belöningar; belöningssystem; offentlig sektor; motivation; arbetstillfredsställelse; public service motivation; tvåfaktorsteorin; Maslows behovstrappa; self determination theory;

  Sammanfattning : Inledning: Tidigare studier visar att det måste finnas en balans mellan monetära och icke-monetära belöningar. Då den offentliga sektorn finansieras med skattemedel är dock möjligheten till monetära belöningar begränsad vilket kan ha en påverkan på belöningssystemets balans. LÄS MER