Sökning: "inre marknad"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden inre marknad.

 1. 1. EU:s utstationeringsregler i förändring- En rättsutredning om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling där utstationering förekommer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Agnes Vøllo; [2019]
  Nyckelord :Offentlig upphandling; utstationering av arbetstagare; EU:s inre marknad; arbetsrättsliga villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to illustrate the interaction between the EU rules on public procurement and the regulation of posted workers. The intention is therefore to discuss the role of labor requirements in public procurement regulations at an EU level. LÄS MER

 2. 2. Normharmoniseringens inverkan på de finansiella marknaderna : En studie av informationsgivningsregleringen ur ett effektivitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Andrea Österlind; [2018]
  Nyckelord :Finansiell marknad; EU; PRIIPs-förorningen;

  Sammanfattning : De finansiella marknaderna i EU präglas i allt större mån av en extensiv lagstiftningsharmonisering vilken är en åtgärd för att uppnå en effektiv inre marknad. Till stor del består lagstiftningen av informationsgivningskrav. LÄS MER

 3. 3. Framtagning av snabbkoppling i polymera material för vätskekylda datacentraler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Louise Karlsson; Alexander Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :quick connection coupling; plastic; liquid cooling; cost reduction; DFMA; snabbkoppling; plast; vätskekylning; kostnadsreducering; DFMA;

  Sammanfattning : Examensarbetets mål är att ta fram ett konceptförslag på en snabbkoppling på uppdrag av CEJN. Rapporten redovisar de metoder som använts för att nå slutligt resultat. Utvecklad snabbkoppling syftar till en marknad för vätskekylning i datacenter. LÄS MER

 4. 4. Redovisning av korruptionsrisker i statligt ägda bolag : En analys av EU:s hållbarhetsredovisningsdirektiv mot bakgrund av svenska statligt ägda bolags hållbarhetsredovisningar år 2016

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Christina Åqvist; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; state-owned enterprises; CSR; corruption; Redovisning; hållbarhetsredovisning; korruption; riskidentifiering; CSR; hållbart företagande; socialt ansvar; statligt ägda bolag; statliga bolag; Sustainability report; Corruption; State-owned enterprises;

  Sammanfattning : CSR och hållbart företagande är traditionellt sett flexibelt hållna begrepp som företag uppmuntras att arbeta med på eget initiativ. Med vägledning av internationella standarder uppmuntras företag minimera negativa konsekvenser som deras verksamheter kan generera. LÄS MER

 5. 5. En problematisering av arbetsmiljölagens ramkaraktär : En rättsvetenskaplig studie om lagens utformning och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inom hästnäringsverksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Clara Holmstedt; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsmiljöverket; arbetsmiljöbrott; arbetsplatsolycka; hästnäringsverksamhet; inre marknad; sanktionssystem;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how the work environment law is structured and the employer's legal responsibility when it comes to the working environment in businesses corporations concerning horses. As the essay also examines how far the legal responsibility goes, the sanction system in Swedish legislation will also be considered. LÄS MER