Sökning: "inre motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 1454 uppsatser innehållade orden inre motivation.

 1. 1. Kom igen nu Britt-Marie, va kreativ för f-n : En studie om hur projektdeltagare motiveras i en kreativ bransch

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Karin Lindh; [2024]
  Nyckelord :project management; motivation; meaningfulness; timeframes; feedback; projektledning; motivation; meningsfullhet; tidsramar; återkoppling;

  Sammanfattning : Den här studien syftade till att utforska hur projektdeltagare som arbetar inom kommunikationsbyråer upplever att de blir motiverade. Genom en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer genomfördes sammanlagt nio intervjuer med projektdeltagare med varierande erfarenheter och ålder från olika och i vissa fall samma kommunikationsbyråer. LÄS MER

 2. 2. “Man anpassar sig för att överleva” : En studie om lärande- och anpassningsprocesser hos svenskar med internationella arbetsplatser.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

  Författare :Dania Jihad; Yasmine Rghif; [2024]
  Nyckelord :Keywords: Cultural Adaptation; International workplace; Multicultural Work Environments; Working abroad.; Nyckelord: Kulturell Anpassning; Internationella Arbetsplatser; Multikulturella Arbetsmiljöer; Utlandsarbete;

  Sammanfattning : Abstract (sv): Denna uppsats undersöker de lärande- anpassningsprocesser som svenskar genomgår när de etablerar sig på internationella arbetsplatser. Med fokus på svenskar som arbetar i olika länder utgår studien från dessa två forskningsfrågor: Hur beskriver svenskar sina erfarenheter av att etablera sig på en arbetsplats utomlands? Vilka möjligheter och utmaningar identifierar svenskar i dessa sociala lärande- och anpassningsprocesser? Studien besvarar dessa frågor genom en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att utforska individuella erfarenheter av kulturell och professionell anpassning. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer påverkar mellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur? : En litteraturöversikt om motivation till läsning av skönlitteratur i tryckt form.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Baumgarten Kinsch; Lisa Karlsson; Sanel Kara; [2024]
  Nyckelord :Läsning; Mellanstadieelever; Motivation; Skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka faktorer som påverkarmellanstadieelevers motivation till läsning av skönlitteratur. Forskning visar att eleversmotivation till läsning har minskat över tid, vilket gör forskningsområdet mer aktuellt ännågonsin. LÄS MER

 4. 4. Nytta eller nöje i valet och kvalet kring framtida jaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Adam Nilsson; [2024]
  Nyckelord :Social cognitive career theory; person-environment fit theory; academic well-being; well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : Finns det ett samband mellan utbildningsval och universitetsstudenters välmående under studietiden? 30 universitetsstudenter svarade på frågor om deras utbildningsval, deras motivation till universitetsstudier och deras välmående. En regressionsanalys visade att utbildningsval baserat på intresse inte ledde till högre välmående än val baserat på karriärutsikt. LÄS MER

 5. 5. Elevers inställning till matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Wilma Fredricsson; [2024]
  Nyckelord :elevers inställning; matematik; motivation; självuppfattning; matematikångest och prestation;

  Sammanfattning : Detta arbete är en kunskapsöversikt som behandlar elevers negativa inställning till matematik samt vad denna inställning kan bero på. I kunskapsöversikten jämförs svenska elevers inställning till skolämnet med tre andra länder. LÄS MER