Sökning: "inre och yttre förutsättningar för lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden inre och yttre förutsättningar för lärande.

 1. 1. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande.Teori:De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 3. 3. Elevers deltagande på idrott- och hälsalektioner : En kvalitativ studie av lärare som undervisar på gymnasienivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Linn Essving; Eveline Kjetselberg; [2020]
  Nyckelord :Truancy; absenteeism; physical activity; physical education; strategies; Skolk; icke-deltagande; frånvaro; fysisk aktivitet; idrott och hälsa; strategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med den här studien är att ta reda på vad gymnasielärare inom ämnet idrott och hälsa har för uppfattning gällande gymnasieelevers frånvaro och icke-deltagande på idrott- och hälsalektioner samt vad de tror att det kan finnas för orsaker till att elever inte alltid deltar. I studien ska det även undersökas vad lärarna har för strategier för att öka elevernas delaktighet och minska frånvaro. LÄS MER

 4. 4. Att förändra det stora genom att påverka det lilla : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares uppfattningar av deras arbete och förutsättningar inom kunskapsområdet hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Miranda Gustafsson; Evelina Söderström; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; läroplansteori; kvalitativa intervjuer; förskollärare; grön flagg;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling ingår i riktlinjerna i förskolans läroplan och är ett komplext område vilket gör att det kan uppfattas svårfångat att arbeta med i förskolans kontext. Kunskapsområdet ställer höga krav på förskollärare att genom sin kompetens lyckas omsätta ämnesinnehållet till undervisning som främjar ett lärande för hållbar utveckling. LÄS MER

 5. 5. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelse av stöd under transitionen till kompetent sjuksköterska

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Bo Norberg Gullstrand; Emma Andersson; [2020]
  Nyckelord : Nyexaminerade sjuksköterskor Ny sjuksköterska Stöd Första året Transition Adaption; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övergången från student till kompetent sjuksköterska kan vara svår för nyexaminerade sjuksköterskor under det första yrkesverksamma året, och upp emot 70 % funderar på att sluta inom första året. Risken för utbrändhet påverkas av utbildningens förmåga att förbereda nya sjuksköterskor på verkligheten, introduktionen de får på sin första arbetsplats samt arbetsmiljön de hamnar i. LÄS MER