Sökning: "inrikes född"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden inrikes född.

 1. 1. Utrikes föddas överutbildning : En studie om överutbildning bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Jurell; Frida Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Överutbildning; humankapital; diskriminering; läsförståelse; utrikes född; immigrant;

  Sammanfattning : Utrikes föddas arbetsmarknadssituation är ett omtalat problem i dagens samhälle. Det övergripande syftet med denna uppsats är att analysera utrikes föddas överutbildning i Sverige. Detta görs med hjälp av humankapitalteorin och diskrimineringsteorier. LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshet bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden : En empirisk analys av vilka kommunala faktorer som kan påverka den höga arbetslösheten bland utrikesfödda

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Dounia Pascha; [2014]
  Nyckelord :Unemployment; foreign-born; native born; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistical and preference based discrimination and country-specifik human capital; Arbetslöshet; utrikes född; inrikes född; Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment NAIRU ; statistisk- och preferensbaserad diskriminering samt land-specifikt humankapital;

  Sammanfattning : Unemployment amongst Swedish citizens is higher within the group which falls under the designation foreign-born. The aim of this thesis is to examine which municipal factors that can explain the differences in unemployment amongst foreign-born relative to native born. LÄS MER

 3. 3. Svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner : En kvantitativ studie om hur unga svenskars utbildning och bostadsort påverkar benägenheten att ha en utrikes född partner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rohely Pabon; Lisa Rydberg; [2012]
  Nyckelord :Exogami; partnermarknad; socioekonomisk status; social kontext; Young Adult Panel Study; logistisk regressionsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte ämnar undersöka svenskars benägenhet att välja en utrikes född partner utifrån individers bostadsort samt deras egen och föräldrars utbildning. Valet av partner analyseras utifrån ett perspektiv där valet inte sker slumpmässigt utan styrs av faktorer som påverkar möjligheterna till vilken partner svenskar träffar. LÄS MER

 4. 4. Hög lön eller hög anställningsbarhet? : Hur utrikes födda och inrikes födda väljer eftergymnasial utbildning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Gerda Söderman; Katarzyna Lipska; [2012]
  Nyckelord :Utbildning; inrikes utrikes född; födelseland;

  Sammanfattning : Utbildning är något som de flesta människor behöver och är intresserade av att skaffa sig. Samhället utvecklas genom att individer utbildar sig och att resurser och begåvningar på så sätt tas till vara. Dessutom är utbildning en av de få metoder som individer kan använda för att flytta sig uppåt i social ställning. LÄS MER

 5. 5. Svenskars benägenhet att ha en utrikes född partner : En kvantitativ studie om hur unga svenskars utbildning och bostadsort påverkar benägenheten att ha en utrikes född partner

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rohely Pabon Vivas; Lisa Rydberg; [2012]
  Nyckelord :Exogami; partnermarknad; socioekonomisk status; social kontext; YAPS; logistisk regressionsanalys;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte ämnar undersöka svenskars benägenhet att välja en utrikes född partner utifrån individers bostadsort samt deras egen och föräldrars utbildning. Valet av partner analyseras utifrån ett perspektiv där valet inte sker slumpmässigt utan styrs av faktorer som påverkar möjligheterna till vilken partner svenskar träffar. LÄS MER