Sökning: "insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 5032 uppsatser innehållade ordet insatser.

 1. 1. ”Där kan de känna att de lyckas.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
  Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER

 2. 2. Från AnPassad Lärmiljö till ArbetsPlatsförlagt Lärande Samverkan mellan skola och arbetsliv med fokus på specialpedagogiska insatser i samband med arbetsplatsförlagt lärande - arbetslivets perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Lorentzon; Linda Ljungström; [2023-10-18]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; särskilt stöd; gymnasial yrkesutbildning; handledare; samverkan; dilemma;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka förutsättningar och hinder APL handledare uttrycker om adekvat handledning av elever i behov av särskilt stöd samt vilka specialpedagogiska insatser arbetslivet anser behövs mellan skola, APL-plats och handledare i samband med elevers arbetsplatsförlagda lärande (APL). Särskilt fokus riktades mot elever i behov av särskilt stöd och antagna på det Industritekniska programmet. LÄS MER

 3. 3. TILLHÖRIGHET, UPPOFFRING OCH KALL: En antropologisk studie om sjuksköterskestudenters vilja till sitt framtida yrke

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ingrid Ström; [2023-10-12]
  Nyckelord :Sjuksköterskestudenter; inre och yttre motivation; kall-yrken; liminalitet; communitas; tillhörighet;

  Sammanfattning : Sjukvården har en samhällsessentiell funktion och en viktig roll i det svenska välfärdssamhället. Det är allmänt känt att sjuksköterskor i Sverige har utmanande arbetsförhållanden, något som har gett upphov till diskussioner på politisk nivå såväl som i traditionella och sociala medier. LÄS MER

 4. 4. MASK ON MASK OFF En kvalitativ intervjustudie om ungas psykiska hälsa och identitetsskapande

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Jimenez; [2023-10-12]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; ungdomar; identitetsskapande; normer; stigma; Goffman; sociala medier; skola; främjande insatser;

  Sammanfattning : Ungas psykiska hälsa är en av vår tids största samhällsutmaningar, och för att samhället i stort ska kunna skapa bättre förutsättningar för unga behöver vi bättre kunskap om hur unga själva resonerar om psykisk hälsa och vad som får dem att må bra respektive dåligt. Det behövs kunskap om vilka strategier de har och vilket stöd de behöver. LÄS MER

 5. 5. Kunskap och strategier skapar kontroll och trygghet: medicintekniska hjälpmedel i samband med fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes – en litteraturstudie om vuxna patienters erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Eva Vedenbrant; Anna Svensson; [2023-10-10]
  Nyckelord :typ 1-diabetes; erfarenheter; medicintekniska hjälpmedel; fysisk aktivitet; kunskap; trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes är en komplex sjukdom där fysisk aktivitet minskar riskerna för framtida komplikationer och kan skapa förutsättningar för ett gott liv. Dock innebär fysisk aktivitet vid typ 1-diabetes en stor utmaning, vilket kan underlättas av och utföras säkrare med hjälp av medicintekniska hjälpmedel. LÄS MER