Sökning: "insider-och outsider VD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden insider-och outsider VD.

  1. 1. Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte : En kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Nisha Khan; Samsam Farah; [2020]
    Nyckelord :CEO turnover; eventstudy; insider CEO; outsider CEO; EMH; VD-byte; eventstudie; insider-och outsider VD; EMH;

    Sammanfattning : Titel: Svenska aktiemarknadens reaktion vid tillkännagivandet av ett VD-byte: En kvantitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (Kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Nisha Khan & Samsam Mohamed Farah Handledare: Peter Lindberg. LÄS MER