Sökning: "insider-outsidersystem"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet insider-outsidersystem.

  1. 1. Faktorer som påverkar företags frivilliga informationsdelning : En studie av årsredovisningar hos svenska företag noterade på Nordic Large Cap

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

    Författare :Ozman Osmanov; Casimir Yildiz; [2018]
    Nyckelord :Frivillig information; informationsdelning; storlek; lönsamhet; skuldsättningsgrad; ägarstruktur; differentierad rösträtt; informationsgivning; insider-outsidersystem; principal-agentteori; signaleringsteori;

    Sammanfattning : The demand for corporate information sharing and increased transparency in financial reporting is something that has grown lately. Due to the growing demand, the voluntary disclosure field has become very interesting to study. LÄS MER