Sökning: "inskolning förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden inskolning förskola.

 1. 1. “Ett tryggt barn är ett glatt barn” : En kvalitativ intervjustudie med sex förskollärare om barns trygghet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Annica Selin; Michaela Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Trygghet; anknytning; förskollärare; förskola; inskolning;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att bidra med kunskap om hur sex förskollärare ser på barns trygghet i förskolan. Ett annat syfte är även att synliggöra hur förskollärarna arbetar med trygghet samt vilka eventuella möjligheter och svårigheter som kan finnas i arbetet med att tillgodose barnens behov av trygghet. LÄS MER

 2. 2. Anknytningsmöjligheter vid inskolning i förskolan : En studie om pedagogers bemötande av barn vid inskolning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Therese Hallström; Maria Olsson; [2019]
  Nyckelord :inskolning; agera; bemötande; pedagog; anknytning; anknytningsteori; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att bidra med ökad kunskap om hur pedagoger kan välja att bemöta barn i olika anknytningssituationer under inskolningen samt hur barn mellan ett till två år kan agera vid anknytningssituationer under sin inskolning. Den metod vi använt oss av i denna studie är observation, där vi varit icke deltagande observatörer för att i minsta mån påverka resultatet. LÄS MER

 3. 3. Inskolning ur ett pedagogperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Diana Emanuelsson; Merita Mehmed; [2019]
  Nyckelord :anknytning; omsorg; relation; samverkan; trygghet; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att få kunskap om hur förskolans personal med sin kompetens och erfarenhet och med verksamhetens innehåll bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar till en trygg anknytning i barns inskolning. Vi sökte tidigare forskning som har gjorts med liknande studier för att kunna fylla kunskapsluckor rörande inskolningsprocesser ur pedagogers perspektiv. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju ändå sitt barn man lämnar ifrån sig” Vårdnadshavares och pedagogers berättelser om inskolning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maja Levin; Amanda Wiberg Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :Barn; Berättande; Berättelser; Erfarenheter; Förskola; Inskolning; Introduktion; Känslor; Pedagog; Upplevelser; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den kvalitativa studien har varit att lyfta fram och synliggöra vårdnadshavare i den inskolning som sker i förskolan samt att klargöra och belysa likheter och skillnader i vårdnadshavares och pedagogers berättelser kring inskolning. Pedagogernas perspektiv används i studien för att synliggöra huruvida pedagogernas profession samarbetar med vårdnadshavaren som privat. LÄS MER

 5. 5. Att skapa goda möjligheter under inskolningen : En studie om pedagogers uppfattning kring barns anknytning och trygghet under inskolningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Malin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :Anknytning; förskola; inskolning; pedagoger; trygghet;

  Sammanfattning : Kunskapsområdet för det här examensarbetet är barns trygghet i förskolan. Uppsatsen sätter fokus på anknytningens betydelse för tryggheten och har anknytningsteori och objektrelationsteorin som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER