Sökning: "insomnia"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet insomnia.

 1. 1. Effekter och erfarenheter av interventioner för vuxna med sömnsvårigheter med arbetsterapeutiskt fokus : Litteraturöversikt med mixad metod

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lina Karlsson; [2021]
  Nyckelord :sleep disorders; insomnia; quality of life; occupational therapy; intervention;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva och syntetisera erfarenheter och effekten av olika interventioner för vuxna personer med sömnsvårigheter. Metoden som användes var en litteraturöversikt, genom en mixad metod av kvalitativ innehållsanalys och narrativ sammanställning av kvantitativ data. LÄS MER

 2. 2. En longitudinell studie av psykologiska riskfaktorer för depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cajsa-Stina Matilda Nabb; Rebecca Diana Taylor; [2021]
  Nyckelord :Exhaustion; insomnia; helplessness; hopelessness; stress; low self-rated health; Utmattning; insomni; hjälplöshet; hopplöshet; stress; självskattad ohälsa;

  Sammanfattning : Tidigare forskning pekar på att det kan finnas samband mellan vissa psykologiska faktorer och utveckling av depression och ångest. Därför var syftet med denna studie att undersöka huruvida olika psykologiska faktorer påverkar risken att utveckla depression samt ångest vid en uppföljning efter tre år. LÄS MER

 3. 3. STUDENTLEDD GRUPPBEHANDLING FÖR STRESS OCH SÖMN INOM PRIMÄRVÅRDEN : En studie om behandlingseffekter för olika klientgrupper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Robina Funck; Lovisa Nilsson Markhed; [2021]
  Nyckelord :Stress; sleep; insomnia; burnout; anxiety; depression; mental health; group treatment; CBT; primary care.; Stress; sömn; insomni; utbrändhet; ångest; depression; psykisk ohälsa; gruppbehandling; KBT; primärvård.;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka skillnader mellan olika klientgrupper i behandlingseffekt med avseende på ångest, depression, utbrändhet, sömn och stress efter deltagande i stress- eller sömnskola. Detta undersöktes genom att studera om bakgrundsfaktorer såsom sökorsak, tidigare behandling, hälsostatus före behandling samt demografiska faktorer har betydelse för behandlingseffekten. LÄS MER

 4. 4. ATT FRÄMJA SÖMNEN FÖR PERSONER MED DEMENS : En litteraturöversikt

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Liz Kokko; Reslan Fahham; [2021]
  Nyckelord :dementia; literature review; nursing interventions; sleep; sleep disturbances; Watson s caritas process.; demenssjukdom; litteraturöversikt; omvårdnadsåtgärder; sömn; sömnstörningar; Watsons caritas processen;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that it is common for people with dementia to have sleep disturbances as a result of several different physical, mental, environmental and pharmacological factors that cause complex consequences for the person with dementia. These sleep disorders are for example, insomnia during the night, drowsiness during the day and circadian rhythm disorders. LÄS MER

 5. 5. Potentiella triggers till hjärtinfarkt under julhelgen : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anneli Olsson; Ida Thorén; [2021]
  Nyckelord :Trigger; Heart attack; Secondary prevention; Person-centered care; Trigger; Hjärtinfarkt; Sekundärprevention; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING: Kranskärlssjukdom är en av de vanligaste orsakerna till död globalt. Kunskap idag påvisar att det finns ett antal modifierbara riskfaktorer där sjuksköterskan tillsammans med det multiprofessionella teamet har en nyckelroll i det sekundärpreventiva arbetet. LÄS MER