Sökning: "inspelning"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet inspelning.

 1. 1. Barns perspektiv på regler och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Sophie Nolander; [2022]
  Nyckelord :barns perspektiv; förskola; inflytande; relationer; makt; regler; fostran; motstånd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få barns perspektiv på reglerna och inflytande i förskolan. Med utgångspunkt från en tidigare observation under ett mellanmål, där barnen på olika sätt förhöll sig till reglerna som finns under ett mellanmål. LÄS MER

 2. 2. Omsorgens betydelse i förskolan : Introduktion, trygghet och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Andersson; Lina Nilsson; [2022]
  Nyckelord :förskola; pedagog; utbildning; utveckling; lärande; omsorg; anknytning; inskolning; introduktion; trygghet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Inledning Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi fått ta del av, samt insett, att tryggheten påverkar barnen enormt mycket. Tryggheten till pedagogerna och sina kamrater utgör stor del av hur barnen vågar och tar till sig den utbildning som förskolan erbjuder. LÄS MER

 3. 3. Miljöberättande : En studie av spelmiljöer ur ett musikaliskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Robin Höglund; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöberättande kommer ursprungligen från nöjesparksindustrin men har på senare tid utforskats om inom spelbranschen. Forskningen i denna studie besvarar följande frågeställning: Hur uppfattar spelaren “environmental storytelling” beroende på användningen av stems i spelmusik för “survival horror” genren? Denna undersökning utfördes via direktobservation samt enkätfrågor med fokus på kvalitativ metod. LÄS MER

 4. 4. Vygotskij i det slutna rummet : En kulturhistorisk analys av lärares reflektioner kring enskild instrumentundervisning på gymnasial nivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Felix Björk; [2022]
  Nyckelord :Enskild instrumentundervisning; Kulturhistorisk teori; Vygotskij; Vygotsky; Proximal utvecklingszon; ZPD; Medierande; Musikundervisning;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete tar sin utgångspunkt i en undran över hur lärare tillvaratar elevers möjliga utveckling inom den enskilda instrumentundervisningen.  Syftet är att bidra med mer kunskap om hur lärare reflekterar kring elevers möjliga utveckling utifrån två forskningsfrågor: Hur beskriver lärare mötet mellan lärare och elev för att tillvarata elevens möjlighet att utvecklas inom den enskilda instrumentundervisningen? Vad karaktäriserar lärares utsagor om elevers möjliga utveckling inom den enskilda instrumentundervisningen? För att besvara forskningsfrågorna har material i form av tre intervjuer med musiklärare samlats in. LÄS MER

 5. 5. Lost in Space : Three Case Studies in Music Production Using Immersive Audio

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Henry Olavi Mikkonen; [2022]
  Nyckelord :Music production; immersive audio; Ambisonics; Dolby Atmos; Virtual Reality VR ; 360-video; psychoacoustics.; Musikproduktion; immersivt ljud; Ambisonics; Dolby Atmos; Virtual Reality VR ; 360-video; psykoakustik.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete innefattar en utforskning om mitt arbete med immersivt ljud och hur det har påverkat min konstnärliga praktik som musikproducent. Utforskningen görs genom en analys av tre delstudier bestående av en 360-video som spelades in i S:t Jakobskyrkan i Stockholm, en VR upplevelse i en virtuell kopia av Nathan Milsteinsalen på Kungliga Musikhögskolan, samt en komposition som producerades med Dolby Atmos. LÄS MER