Sökning: "instabilitet"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet instabilitet.

 1. 1. High-loaded thermophilic anaerobic digestion of mixed sewage sludge : A pilot study

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Santiago Elejalde Bolaños; [2022]
  Nyckelord :thermophilic anaerobic digestion; volatile fatty acids; mixed sludge; organic loading rate; alkalinity; wastewater treatment plant; termofil rötning; flyktiga fettsyror; blandslam; organisk belastning; alkalinitet; avloppsreningsverk;

  Sammanfattning : Municipal wastewater treatment plants (WWTP) are important infrastructural components in a society and also important for sustainability. In a WWTP the most common treatment configuration is mechanical, biological, and chemical treatment of the wastewater. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av instabilitet i familjehem : En kvalitativ litteraturstudie med fokus på barn och unga i familjehemsvården

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Somaya Ghanem; [2022]
  Nyckelord :foster care; instability; breakdown; children s experiences; familjehem; instabilitet; sammanbrott; barns upplevelser;

  Sammanfattning : Placering i familjehem är en vanlig insats när barn och unga inte bedöms kunna få sina behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj och utgör i Sverige majoriteten av placeringar i samhällsvård. Instabilitet i denna typ av placeringar är vanligt förekommande då många familjehemsplaceringar avbryts och kännetecknas av en brist på kontinuitet. LÄS MER

 3. 3. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 4. 4. Konstruktion, administration och tillämpning av Svenska ämnesord och kontrollerade vokabulär

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Andersson; [2022]
  Nyckelord :Controlled vocabularies; Subject headings; Knowledge Organisation; Deconstruction; Derrida; Svenska ämnesord; Etnicity; Nationality; Kontrollerade vokabulär; Ämnesord; Kunskapsorganisation; Dekonstruktion; Derrida; Svenska ämnesord; Etnicitet; Nationalitet;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur svenska kontrollerade vokabulärer hanterar inkluderande perspektiv. Svenska ämnesord är en nationellt kontrollerad vokabulär med ämnesord som skapats och administreras av Kungliga biblioteket och som används av svenska bibliotek för indexering. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av försämrad balans och ökad skadebenägenhet under ägglossningsfas hos idrottande kvinnor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Löfgren; Martina Lagerqvist; [2022]
  Nyckelord :balans; kvinnliga idrottare; ledinstabilitet; skador; ägglossning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har forskning presenterats som påvisar en försämring i balans, knä- och fotledsstabilitet under kvinnors ägglossningsfas, vilket föreslås kan medföra en ökad skaderisk under deras idrottsutövande. Under ägglossningen är nivåerna av könshormonet östrogen som högst. LÄS MER