Sökning: "institutionaliserade samtal"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden institutionaliserade samtal.

 1. 1. Är det värt det? : -En studie av medarbetarsamtalet ur den anställdes perspektiv genom intervjuer med anställda på ett privatägt vårdboende i Mellansverige.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Sanne Dahlström; Emma Lindeberg; [2014]
  Nyckelord :Institutional dialogue; communication; emotional labor; social bands and feedback.; Institutionella samtal; kommunikation; emotionellt arbete; sociala band och feedback.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att besvara frågan hur ett medarbetarsamtal upplevs av den anställde. Att ställa frågan ”är det värt det” innebär att se om den anställde upplever att medarbetarsamtalet är en givande kommunikationsform eller om den anställde känner det som ett otillfredsställande samtal. LÄS MER

 2. 2. Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Therese Edström; [2012-09-10]
  Nyckelord :institutionaliserade samtal; forskning; djurförsöksetisk nämnd; forskare; lekman; djurförsök; djur; etisk prövning; etik;

  Sammanfattning : Titel: Forskning, etik och djur – Vem prövas i de djurförsöksetiska nämnderna?Författare: Therese EdströmKurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapTermin: Vårterminen 2011Syfte: Att studera de djurförsöksetiska nämndernas kommunikationMetod och material: Kvalitativ studie genom intervjuer av tio ledamöter från Göteborgs djurförsöksetiska nämnd under maj 2011Huvudresultat: Det skriftliga materialet för djurförsöksetiska nämndens prövning är svårt att förstå och detta försvårar uppgiften för nämndens ledamöter. De som har svårast att förstå underlaget är vissa lekmannaledamöter. LÄS MER

 3. 3. EU:s militära krishantering : en bristinventering

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Johan Norman; [2001]
  Nyckelord :EU; Krishantering; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Den Europeiska Unionen är idag inne i en intensiv process som syftar till att ha en autonom förmåga att genomföra militära krishanteringsoperationer från år 2003. Denna uppsats syfte är identifiera eventuella brister i denna kapacitet. LÄS MER