Sökning: "institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 524 uppsatser innehållade orden institutionell teori.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 3. 3. BEBISFABRIKEN - En studie om svensk förlossningsvård med inriktning på barnmorskornas profession

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Moa Byström Börjesson; [2021-04-07]
  Nyckelord :förlossningsvård; organisationskultur; barnmorska; profession; institutionell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att utifrån ett organisatoriskt perspektiv undersöka hurarbetssituationen för barnmorskor gestaltar sig utifrån omvärldens tryck ochorganisationskultur.Teori: Studien utgår från teorierna institutionell teori och organisationskultur. LÄS MER

 4. 4. Att underhålla en investering, eller att investera i underhåll?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Felix Hendefors; [2021-01-25]
  Nyckelord :Redovisningslagstiftning; Normering; Tolkningsutrymme; Kommunal sektor; Institutionell teori; Institutionella entreprenörer; Komponentredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Reglering och normering syftar till att kontrollera praxis men det är oklart hur detta sker och hur de regleringar som innehåller en tolkningsmöjlighettillämpas ute i verksamheterna. Syftet med den här studien var att ge en ökad förståelse för hur tolkningsutrymmet i redovisningslagstiftning och normering kan påverka praxis och vilka aktörer som är viktiga i den tolkningen. LÄS MER

 5. 5. RAISING A NEW COLLECTIVE VOICE THROUGH GREENFIELD UNION ORGANISING : The mobilisation and unionisation of workers and the establishment of a collective agreement at Foodora in Sweden

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sophie Banasiak; [2021]
  Nyckelord :workforce fragmentation; food-delivery platforms; greenfield organising; unions; collective agreement; agency; structures; interactions; resources mobilisation; learning; strategy; institutional change; fragmentation du travail; plateformes de livraison de repas; implantation syndicale; syndicats; accord collectif; agence; structures; interactions; mobilisation des ressources; apprentissage; stratégie; changement institutionnel; fragmentering av arbetsstyrka; matleveransplattformar; greenfield-organisering; fackföreningar; kollektivavtal; mänskligt agentskap; strukturer; interaktioner; mobilisering av resurser; lärande; strategiskt handlande; institutionell förändring;

  Sammanfattning : Following an actor-centred approach to institutional change, the aim of the study was to explore the process of ‘greenfield organising’ through which unions and collective bargaining structures are established in workplaces where there are none initially. A qualitative theory-oriented single case study, using some principles of the grounded theory, analysed the organising process and negotiations at Foodora in Sweden that resulted in a collective agreement. LÄS MER