Sökning: "institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 534 uppsatser innehållade orden institutionell teori.

 1. 1. Digitalisering av den fysiska handeln. En kvalitativ studie om hur butiker inom sällanköpsvaruhandeln använder & uppfattar tekniska analysverktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Skoog; Marie Ryman; [2022-02-16]
  Nyckelord :digitalisering; fysiska butiker; analysverktyg; kamerateknik; omnichannel;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker hur tekniska analysverktyg används och uppfattas av respondenter inom sällanköpsvaruhandeln. Ett möjligt analytiskt verktyg är en kamerateknik som kan omvandla konsumentbeteende till statistik. LÄS MER

 2. 2. ATT AVVECKLA FACKNÄMNDER En undersökning av svenska kommuners riskmedvetenhet gällande avsektoriseringsreformer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnea Sjödin; [2022-02-08]
  Nyckelord :Avsektorisering; nämnder; svenska kommuner; kommunalförvaltning; omorganisering; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning svenska kommuner är medvetna om de risker som påtalas av forskare angående reformen avsektorisering. Undersökningen görs genom en kvalitativ innehållsanalys av policy-dokument som skrivits i förberedande syfte av sjutton svenska kommuner som genomfört reformer av typen avsektorisering. LÄS MER

 3. 3. Socialt kapital och konspiration : En kvantitativ studie om generell social tillit och konspiratoriska mentaliteter inom Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lyon Portolani; Sara Johansson; [2022]
  Nyckelord :socialt kapital; tillit; konspirationsteori; nätverk; kollektivt handlande;

  Sammanfattning : Konspirationsteorier är ett fenomen som är ständigt närvarande och som normaliserats i samtiden. De konspiratoriska tendenserna relaterar till misstro gentemot samhällsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. Övervakning och tillsyn av penningtvätt och finansiering av terrorism inom den Europeiska unionen. : Behöver övervakningen och tillsynen centraliseras och i så fall på vilket sätt?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nathalie Romedal; [2022]
  Nyckelord :Money laundering terrorist financing FinTech Supervision Monitoring AMLA New institutional economics Organizing; Penningtvätt finansiering av terrorism FinTech Övervakning Tillsyn AMLA Institutionell teori Organisering;

  Sammanfattning : We live in a world where criminality is a part of our everyday life. In order for criminality to continue, it is essential for criminals to be able to use the financial system to launder money and finance terrorism. Money laundering means that funds of illegal origin are laundered in the financial system in order to later become legal. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet på hållbarhetsrapporter ur ett praktiskt företagsperspektiv : Hållbarhetsansvarigas uppfattningar om kvalitet och dess påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Wessberg; Yvette von Oelreich; [2022]
  Nyckelord :GRI-ramverket; legitimitetsteori; impression management; resurser och hållbarhetsrapportering.;

  Sammanfattning : Hållbart företagande har blivit en grundpelare i dagens företagsamma Sverige. Företag redovisar en hållbarhetsrapport för att kommunicera ut sitt hållbara företagande till intressenterna. Den har blivit viktigare för företag att bry sig om för att möta omgivningens och intressenternas förväntningar. LÄS MER