Sökning: "institutionell teori"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade orden institutionell teori.

 1. 1. Redovisningsregelverk i mindre byggföretag. En kvantitativ studie om mindre byggföretags tillämpning av K2 eller K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl Bertilsson; Victor Ivarsson; [2023-10-05]
  Nyckelord :K-regelverk; redovisningsregelverk; mindre byggföretag; Bokföringsnämnden; Positive Accounting Theory; Institutionell Teori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Bokföringsnämnden har under de senaste åren genomfört en utvärdering av K-regelverken och ändringar i vilka företag som får lov att använda sig av respektive regelverk tillämpas från och med slutet av 2024. Mindre företag i byggbranschen är företag som kommer att påverkas av de nya reglerna och de samband som finns idag mellan olika faktorer och företagens val av regelverk, kan förändras när de nya reglerna träder i kraft. LÄS MER

 2. 2. ATT TA SEDEN DIT MAN KOMMER En kvantitativ studie om invandrares politiska återsocialisering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jimmy Esmyr; [2023-09-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Invandrare i Sverige har ett märkbart lägre valdeltagande än inrikes födda svenskar. Det är viktigt för invandrarna själva och för den svenska demokratin att de i den mån det är möjlig deltar. Den här studien syftar till att undersöka olika invandringsaspekters samband med olika former av politiskt deltagande. LÄS MER

 3. 3. Organisatorisk förändring i respons till CSRD - En casestudie av ett globalt industribolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Slunga; Fredrik Staffas; [2023-09-25]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapportering; Organisatorisk förändring; CSRD;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att med fokus på hållbarhetsrapportering undersöka vilka organisatoriska förändringar sker inom ett stort multinationellt företag (SKF) i respons till en ny reglering. Metod: Kvalitativ metod genom en fallstudie, datainsamling genomfördes genom totalt tre semistrukturerade djupgående intervjuer, med ytterligare information inhämtad genom dokument och annan offentlig information. LÄS MER

 4. 4. Oberoende, rådgivning och SME - hur fel kan det bli? En studie kring revisorns oberoende och erbjuden rådgivning vid granskning av SME

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Silversparre; Isolde Andersson; [2023-02-21]
  Nyckelord :revisor; revisionsbyrå; oberoende; rådgivning; SME;

  Sammanfattning : Inledning: Är det svårt för revisorerna att upprätthålla oberoendet i arbetet vid rådgivning till SME? Oberoendet är en primär egenskap för en revisor som går ut på att vara opartisk och självständig. Det är av högsta relevans att agera oberoende, bland annat vid granskning av företags finansiella rapporter, för att revisorn ska anses trovärdig för andra i sin arbetsutövning. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhetsplanen, en organisatorisk snuttefilt eller ett förbättringsverktyg? En kvalitativ studie om en koncernavdelnings jämställdhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jennifer Valladares; Lovisa Lindholm; [2023-02-16]
  Nyckelord :jämställdhetsarbete; jämställdhetsplan; särkoppling; legitimitet; organisation; genus; gender work; gender planning; decoupling; legitimacy; organization; gender;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka företags jämställdhetsarbete. Empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer bland tolv anställda chefer och anställda på en koncernavdelning i ett multinationellt företag där vi undersökt upplevelser och uppfattningar av jämställdhetsarbetet. LÄS MER