Sökning: "institutionell tröghet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden institutionell tröghet.

 1. 1. Den svenska ekonomutbildningens relevans : Hur kan den påverkas av en alltmer digitaliserad revisionsbransch?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Julia Ekdahl; Anna Clarberg; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; revisionsbranschen; akademisk utbildning; utbildningsgap; institutionell tröghet; professionslogik;

  Sammanfattning : Digitaliseringen är en av de starkaste drivkrafterna som påverkar samhället och den snabba utvecklingen förändrar revisionsbranschen och revisorns sätt att arbeta. Förändringen ställer nya kompetenskrav på revisorn vilket resulterar i ett gap mellan existerande högskoleutbildningar och revisionsbranschen. LÄS MER

 2. 2. Underrättelsesamarbete, lätt eller svårt? : En undersökning om förenklande och försvårande faktorer i underrättelsesamarbete

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Anders Rönning; [2016]
  Nyckelord :Underrättelser; samarbete; Sverige; Mali; FN; MINUSMA; försvårande faktorer; förenklande faktorer;

  Sammanfattning : Det är ont om vetenskaplig forskning om underrättelsesamarbete. Majoriteten av tillgänglig forskning avhandlar bilaterala samarbeten mellan stora nationer eller transatlantiska samarbeten och anlägger en resultatinriktad ansats. FN som organisation består av en stor blandning civila och militära delar och befattningshavare. LÄS MER

 3. 3. Val av avskrivningsmetod & införande av komponent-avskrivningar K3 : En studie på kommunala energibolag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Mesud Babovic; Alexander Berglund; [2014]
  Nyckelord :Depreciation; Component depreciation; Institutional theory; Accounting choice; Accounting change; Burns Scapens Framework; Avskrivningar; komponentavskrivningar; institutionell teori; redovisningsval; redovisningsförändring; Burns Scapens ramverk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur kommunala energibolag resonerar vid val av avskrivningsmetod samt hur kommunala energibolag har förberett sig inför införandet och hur de förhåller sig till implementeringen av komponentavskrivningar.Teorier: De teorier som använts i uppsatsen finner vi vara relevanta och applicerbara utifrån studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 4. 4. Strategisk planering som ett verktyg för att förändra institutioner : En fallstudie på två av Sidas internationella utbildningsprogram där deltagande organisationer uppmuntras att använda strategisk planering i sitt förändringsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Cecilia Norgren; [2011]
  Nyckelord :Strategisk planering; institutionell förändring; tröghet; loss-koppling; legitimitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att hantera det oförutsedda -en studie av Arla Foodsoch Muhammedbilderna

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Stefan Öhlund; Jeanne Mannheimer; [2006]
  Nyckelord :Business and economics;

  Sammanfattning : Sedan januari 2006 har vi fått ta del av efterverkningarna av de i dansk media publicerade karikatyrerna på profeten Muhammed. Muslimernas heliga skrift Koranen, förbjuder dock avbildning profeten och karikatyrerna har således blivit katalysator till en osämja vilken har påverkat många skandinaviska företag och försäljningen av deras produkter. LÄS MER