Sökning: "institutionella ram"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden institutionella ram.

 1. 1. Going, going gone... : En berättelse om en bilds resa från gata till salong

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jessica Blixt; [2018]
  Nyckelord :Banksy; Street Art; gatukonst; Urban Art; institutionskritik; bildbiografi; ikonografi;

  Sammanfattning : Uppsatsens ämne berör transformation av bilder i påverkan av olika mekanismer och kontext. Fokus ligger på verket Girl and Balloon (2004), ett gatukonstverk av Banksy. Uppsatsen undersöker verkets omvandling från gatumålning till en perfomanceakt och dess rest Love is in the Bin (2018). LÄS MER

 2. 2. Värdering av tillväxtföretag : Skillnader i värderingen av tillväxtföretag mellan personer inom bankverksamhet och revisorer

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Adam Eriksson; Carl Jensholm; [2013]
  Nyckelord :banker; revisorer; socialkonstruktivism; Business valuation; growth companies; banks; auditors; structuration theory; Social constructionism; Företagsvärdering; tillväxtföretag; struktureringsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer inom bankverksamhet konfronteras ständigt med behovet av tillförlitliga företagsvärderingar. Det finns inte någon värderingsmodell som är generellt vedertagen. Det finns också alternativa institutioner som utför värdering . Revisorer och deras tjänster är en grupp som bankerna normalt sett har högre förtroende för. LÄS MER

 3. 3. Betaltjänstdirektivets inverkan på svensk rätt och dess processuella och institutionella autonomi

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alma Zenunovic; [2013]
  Nyckelord :Payment Services Directive; Swedish payment service law; procedural rules; the principle of good governance; procedural and institutional autonomy and decision making process.; Direktivet om betaltjänster på den inre marknaden; lag om betaltjänster; förvaltningsprocessuella regler; principen om god förvaltning; processuell och institutionell autonomi; beslutsprocessen.;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats i offentlig rätt är ämnad att behandla implementeringen av direktivet om betaltjänster på den inre marknaden i svensk rätt. Betaltjänstdirektivet är väsentlig vid inrättande av den inre marknaden inom EU:s medlemsstater, då alla inre gränser skall avlägsnas för att möjliggöra fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital; i det sammanhanget blir det viktigt med en modern och konsekvent rättslig ram för betaltjänster på EU-nivå. LÄS MER

 4. 4. Svenska börsnoterade bolags utlämning av miljöredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Elias Haraldsson; Sandra Östlund; [2011]
  Nyckelord :Miljöredovisning; Global Reporting Initiative; Intressent teori; 4N-typologi; CSR;

  Sammanfattning : Idag är socialt ansvarstagande inte längre en isolerad företeelse utan något som genomsyrar det dagliga arbetet. För företagen handlar det förutom att upprätthålla sitt varumärke och ett gott rykte också om att kontrollera risker och på så sätt skapa förutsättningar för bättre lönsamhet. LÄS MER

 5. 5. Patenträtten i Europa -implementeringen av gemenskapspatentet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Susanna Malmström; [2002]
  Nyckelord :Immaterialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens europeiska patenträtt vilar på den europeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPC), vilken utgör en internationell konvention kännetecknad av ett mellanstatligt samarbete. Mellanstatligt (intergovernmental) samarbete bygger på internationella konventioner där de deltagande staterna förblir i huvudsak självständiga i sitt beslutsfattande inom den ram som fördragsförpliktelserna drar upp. LÄS MER