Sökning: "institutionella regler"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden institutionella regler.

 1. 1. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER

 2. 2. Responsible Investing in Exchange-Traded Funds : An empirical analysis of information obstacles faced by retail investors

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Lisa Reich; Christian Sass; [2021]
  Nyckelord :Responsible investing; retail investor; exchange-traded fund; investment decision; ESG; investment obstacles; Ansvarsfull investering; privatinvesterare; börshandlad fond; investeringsbeslut; ESG; investeringshinder;

  Sammanfattning : In the context of the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement, the European Union has devised a sustainable finance strategy that relies on the engagement of both institutional and private investors in responsible investing to deliver on those goals. Several studies have found high interest in responsible investing among retail investors, but a relatively low engagement therein. LÄS MER

 3. 3. REVISORERS GRANSKNING AV GOING CONCERN UNDER KRIS : En studie om going concern under coronapandemin och finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lukas Johansson; Jennie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Going concern; ISA-570; auditors; auditing; institutional theory; corona pandemic; financial crisis; significant uncertainties; appropriate audit evidence; Going concern; ISA-570; revisorer; granskning; institutionell teori; coronapandemin; finanskrisen; väsentliga osäkerheter; ändamålsenliga revisionsbevis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Going concern är en av grundprinciperna inom redovisning, vilket innebär att företagen ska fortsätta sin verksamhet under en överskådlig framtid. Under kriser kan osäkerheter uppstå för företag, vilket gör att revisorernas granskning av ett företags förmåga till fortlevnad blir extra intressant att studera. LÄS MER

 4. 4. Tillitsbaserad styrning i en kontext präglad av en institutionell komplexitet : En kvalitativ fallstudie om Trafikverkets tillitsbaserade styrning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Simon Rissler; [2020]
  Nyckelord :Public governance; trust-based governance; institutional logics; institutional complexity; bureaucratic logic; market logic; New Public Management.; Offentlig styrning; tillitsbaserad styrning; institutionella logiker; institutionell komplexitet; byråkratisk logik; marknadslogik; New Public Management;

  Sammanfattning : Sedan 2016 har en tillitsbaserad styrning implementerats i offentliga verksamheter i Sverige, vilket det inte finns mycket forskning om. Den tillitsbaserade styrningen skiljer sig mycket ifrån de tidigare styrningsformerna som präglat den offentliga sektorn. LÄS MER

 5. 5. Maktrelationer inom Polismyndigheten : En kvantitativ studie om upplevelse av osynliga maktrelationer inom Sveriges Polismyndighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Caroline Linde; Cassandra Nyman; [2020]
  Nyckelord :suppression techniques; power relationships; police; police authority; gender identity; gender; public administration; härskartekniker; maktrelationer; polis; polismyndighet; könsidentitet; genus; offentlig förvaltning;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i årtionden präglats av en machokultur och även om synen på kön och könsidentitet förändrats med tiden påvisar studien att den gamla kulturen lever kvar. Myndigheten har en tydlig hierarkisk styrning med strikta regler och förhållningssätt, men som i alla organisationer förekommer informella osynliga maktrelationer även här. LÄS MER