Sökning: "institutionella tryck"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden institutionella tryck.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetskommunikation som verktyg : Hur tryck från intressenter inverkar på ridsportföreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ann-Sofie Johansson; Fanny Lund Ödmark; [2021]
  Nyckelord :Sustainability; non-profit associations; stakeholders; sustainability communication; sustainability reporting; Hållbarhet; ideella föreningar; intressenter; hållbarhetskommunikation; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : Alla behöver vara med och bidra till hållbar utveckling. Under senare tid har det blivit allt viktigare att arbeta kring hållbarhetsfrågor för att främja hållbar utveckling. I tidigare forskning har det framkommit att organisationer som använder intressentengagemang i hållbarhetsredovisningen kan utvinna fördelar. LÄS MER

 3. 3. REVISORERS GRANSKNING AV GOING CONCERN UNDER KRIS : En studie om going concern under coronapandemin och finanskrisen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Lukas Johansson; Jennie Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Going concern; ISA-570; auditors; auditing; institutional theory; corona pandemic; financial crisis; significant uncertainties; appropriate audit evidence; Going concern; ISA-570; revisorer; granskning; institutionell teori; coronapandemin; finanskrisen; väsentliga osäkerheter; ändamålsenliga revisionsbevis;

  Sammanfattning : Bakgrund: Going concern är en av grundprinciperna inom redovisning, vilket innebär att företagen ska fortsätta sin verksamhet under en överskådlig framtid. Under kriser kan osäkerheter uppstå för företag, vilket gör att revisorernas granskning av ett företags förmåga till fortlevnad blir extra intressant att studera. LÄS MER

 4. 4. Institutional pressures from the Covid-19 pandemic and changes in organisational working practices : Challenges and arguments of managers

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Zarah Lundin; Shahin Sarwar; [2021]
  Nyckelord :Working from home; manager challenges; institutional pressures; Covid-19; hybrid-work; Distansarbete; ledarskapsutmaningar; institutionella tryck; Covid-19; hybridarbetsplats;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has created sudden changes in society and in the organisational landscape where working from home practices have been applied on a large scale to reduce the spread of the virus. The restrictions from governments and changing working environments have affected people's lifestyles. LÄS MER

 5. 5. Ett klarläggande om det frivilliga redovisningsvalet av IFRS och k3. : En kvalitativ studie med institutionella Teorin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Marika Andersson; Hanna Hagelin; [2021]
  Nyckelord :IFRS; K3 regulations; accounting; institutional theory; accounting choice; IFRS; K3-regelverket; redovisning; institutionell teori; redovisningsval;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2005 blev det obligatoriskt för börsnoterade koncerner inom EU att upprätta sin redovisning enligt IFRS som har utvecklats för att harmonisera redovisningen mellan olika länder, eftersom ekonomin har blivit mer internationaliserad. I Sverige började bokföringsnämnden att ta fram ett nytt regelverk K3 som började tillämpas 2013 för större svenska onoterade koncerner. LÄS MER